INDIAN COOK CROSSWORD

                                           
 1
 
             
                                                           
                                   
 2
 
         
 3
 
         
               
 4
 
                                         
                   
 5
 
             
 6
 
                     
                                                           
                           
 7
 
                             
                                               
 8
 
         
           
 9
 
                     
 10
 
                     
                             
 11
 
                           
             
 12
 
                                           
 
 13
 
                                                       
       
 14
 
               
 15
 
                               
                                                           
               
 16
 
 17
 
                                       
 18
 
                                                         
                                                           
                                                           
Across

5. khana ma prayog hune jadibuti

6. khanda lai English ma k vsninxa?

7. 100' vanda muni pani tataune

8. bread item banaune kitchen ko prakar

9. khana baasi hunu

10. tarkarti taasne aaujar

12. nepal ko pahilo 5 star hotel

14. khana lai Pahelo banaune masala

15. kitchen ma masu katne tham

16. khana lai tel ko madhyam ma pakaune

18. katne samagri

Down

1. vandaran lai English ma k vaninxa?

2. thik thik tham ma rakhne french sabda

3. Chhole Bhature india ko kun tham bata aayeko ho?

4. Khana lai masala ma moli kehi samaya ko lagi rakhnu

5. aatithya lai English ma k vaninxa?

11. nauni ghiu

13. sag sabji katne chopping board ko colour

14. tarkari ko parimarjit vag

17. maida ra butter ko barabar misran