PDF Word Share

ปริศนาพาโชค

                   
                                   
                                   
                                   
                                 
                               
                               
   
                               
                               
                   
                               
                                   
Across
  1. 1. โครโมโซมอยู่บริเวณใดของเซลล์
  2. 5. โครโมโซมในเซลล์ร่างกายจะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันเป็นคู่ ๆ
  3. 6. โครโมโซมแต่ละแท่งจึงประกอบด้วยแขน 2 ข้าง
Down
  1. 2. มีจุดที่เชื่อมติดกันระหว่างโครมาทิด 2 โครมาทิด
  2. 3. จะเห็นเส้นใยเล็ก ๆ พันกันอยู่ในนิวเคลียสในช่วงที่เซลล์ไม่มีการแบ่งตัว
  3. 4. เมื่อเริ่มมีการแบ่งเซลล์เส้นโครมาทินจะหดตัวเข้ามีลักษณะเป็นแท่ง