Edit Share

Untitled

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
Across
 1. 2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нягтлан бодох бүртгэлийн баримт болон санхүүгийн тайланг ямар хуулийн дагуу хадгалах вэ
 2. 3. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ерөнхий нягтлан бодогчийн дүрмийг хэн баталдаг вэ
 3. 6. НББ-н хуулийн 3.1.13т заасан байгууллагыг юу гэж нэрлэх вэ?
 4. 8. Санхүү, бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын ямар хороо байх вэ
 5. 9. Санхүүгийн тайлан хэдэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байх вэ
 6. 12. аудитын гэрээт ажлыг гүйцэтгэхтэй холбогдуулан аудитын хуулийн этгээдийн өмнө аудитын дүгнэлтийн талаар хариуцлага хүлээх аудиторыг юу гэх вэ?
 7. 13. Компанийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны 20-50 хувийг өөр /толгой/ компани дангаараа буюу нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа тохиолдолд уг компанийг юу гэх вэ?
 8. 14. Аудитын хуулийн этгээд үндсэн хэдэн төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг вэ?
 9. 17. ХХК байнуулах үеийн хувьцаа эзэмшигчийн тоо хэдээс дээшгүй байх ёстой вэ?
 10. 19. Эргүүлэн худалдан авсан хувьцааг юу гэж тооцох вэ?
 11. 21. Ногдол ашгийг хаанаас хуваарьлах вэ?
 12. 23. Алтан хувьцааг бусдад шилжүүлж болохуу?
 13. 24. аудитын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд, эсхүл аудитын багийн ахлагч, бусад гишүүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
 14. 26. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага нь нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжид харшлах үйлдэл гүйцэтгэхийг бичгээр шаардаж гүйцэтгүүлсэн бол үүнээс үүсэх хариуцлагыг нягтлан бодогч хүлээхүү?
 15. 27. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нягтлан бодох бүртгэлд хэрэглэх арга
 16. 28. Компанийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулахад өөрчлөн байгуулагдаж байгаа компани нь шинээр байгуулагдсан компанийн юу болох вэ?
 17. 29. Гэрээний үндсэн дээр аудит хийлгэж буй ААН, байгууллага, иргэнийг хуулийн дагуу хэн гэж нэрлэх вэ?
 18. 33. Аудитын хуулийн этгээд нь аудитын үйл ажиллагааг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани эсхүл ..... хэлбэрээр эрхлэн явуулна
 19. 34. 1 төрлийн хувьцаанд хэдий хэмжэний ногдол ашиг хуваарьлах вэ?
 20. 36. ААН, байгууллагын санхүүгийн тайланг бүрдүүлж байгаа данс
 21. 37. Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахдаа бүрдүүлдэг материалаас 1-г дурдана уу?
 22. 38. Компанийг хэдий хугацаанд үүсгэн байгуулах вэ?
Down
 1. 1. Аудитор нь үйлчлүүлэгч байгууллага болон үйлчлүүлэгчээс ажил төрөл, хувийн харилцаа холбооны хувьд, мөн аудитын үйлчилгээ үзүүлж байгаатай холбогдсон нөхцөл байдлын хувьд ямар байх вэ?
 2. 4. Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмыг хэн тогтоодог вэ?
 3. 5. Нээлттэй ХК нь нээлттэй буюу хаалттай захиалгын үндсэн дээр хувьцаанаас өөр юу гаргаж болох вэ?
 4. 7. Эд хөрөнгийн тооллого хийх зохион байгуулалтын асуудлыг хэн хариуцах вэ
 5. 10. Аудитын ажлын баримтыг хэдэн жил хадгалах ёстой вэ?
 6. 11. мөнгө хүлээн авсан эсвэл төлсөн эсэхээс хамаарахгүйгээр орлогыг олсон үед, зардлыг гарсан үед нь хүлээн зөвшөөрч бүртгэх арга
 7. 15. аудитын хуулийн этгээдэд хэдэн жил тутамд чанарын хяналтыг хэрэгжүүлдэг вэ
 8. 16. Компанийн үйл ажиллагааг зогсоож, түүний эрх, үүрэг, хариуцлагыг шинээр үүсэх хоёр буюу түүнээс дээш компанид шилжүүлэхийг компанийг ..... гэнэ.
 9. 18. Компанийн үйл ажиллагааг зогсоож, түүний эрх, үүрэг, хариуцлагыг өөр компанид шилжүүлэхийг компанийг ..... гэнэ.
 10. 20. Орлого, зарлагыг залруулгын гүйлгээгээр тохируулж бүртгэх бөгөөд түүнийг орлого, зарлагад тооцохуу
 11. 22. Компанийн гаргасан энгийн хувьцааны хэдээс дээш хэмжээний хувьцааг компанийн хувьцааны хяналтын багц гэх вэ?
 12. 25. Аудит хийлгэсэн үйлчилгээний хөлсийг юунд үндэслэн төлөх вэ
 13. 30. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд баримтлах зарчмуудаас нэрлэ
 14. 31. ажил гүйлгээг ерөнхий дэвтрийн дансанд шилжүүлэхийн өмнө цаг хугацааны дарааллаар нь эхэлж бүртгэх бичилт
 15. 32. аудитын тухайн гэрээт ажлыг гүйцэтгэхээр аудитын хуулийн этгээдээс томилогдсон партнер, аудитор, аудиторын туслах болон шинжээчид
 16. 33. Хувьцаа нь тухайн компанийн эд хөрөнгийг тусгайлан өмчлөх эрхийг олгох уу?
 17. 35. ажил гүйлгээг ерөнхий дэвтрийн дансанд шилжүүлэхийн өмнө цаг хугацааны дарааллаар нь эхэлж бүртгэх бичилт
 18. 39. Хараат болон охин компани нь толгой комтанийн хувьцааг эзэмшиж болохуу?