PDF Word Share

INDIAN COOK CROSSWORD

                                                         
                                                         
                                                     
                                                   
                                   
                                                 
                                   
                                         
                                 
                                                   
                                   
                                                   
                         
                                                   
                                         
                                               
                                                       
                                                         
Across
 1. 5. khana ma prayog hune jadibuti
 2. 6. khanda lai English ma k vsninxa?
 3. 7. 100' vanda muni pani tataune
 4. 8. bread item banaune kitchen ko prakar
 5. 9. khana baasi hunu
 6. 10. tarkarti taasne aaujar
 7. 12. nepal ko pahilo 5 star hotel
 8. 14. khana lai Pahelo banaune masala
 9. 15. kitchen ma masu katne tham
 10. 16. khana lai tel ko madhyam ma pakaune
 11. 18. katne samagri
Down
 1. 1. vandaran lai English ma k vaninxa?
 2. 2. thik thik tham ma rakhne french sabda
 3. 3. Chhole Bhature india ko kun tham bata aayeko ho?
 4. 4. Khana lai masala ma moli kehi samaya ko lagi rakhnu
 5. 5. aatithya lai English ma k vaninxa?
 6. 11. nauni ghiu
 7. 13. sag sabji katne chopping board ko colour
 8. 14. tarkari ko parimarjit vag
 9. 17. maida ra butter ko barabar misran