Share Focus Mode

Križaljka: hrvatski jezik

12345678910
Across
 1. 2. Najmanja jedinica izraza koja nema značenje, ali ima razlikovnu ulogu.
 2. 4. Najmanja jezična jedinica koja ima izraz i sadržaj.
 3. 5. Rečenični dio koji označuje ono o čemu je riječ u rečenici.
 4. 6. Riječ koja stoji uz imensku riječ u rečenici da je po čemu pobliže odredila.
 5. 8. Grafički znak kojim se bilježe fonemi.
 6. 9. Glasovna promjena u kojoj se suglasnik l na kraju sloga ili riječi zamjenjuje se s o.
 7. 10. Glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h zamjenjuju suglasnicima c, z, s ispred i.
Down
 1. 1. Glasovna promjena u kojoj se nenepčanici k, g, h i c zamjenjuju nepčanicima č, ž, š ispred e i i.
 2. 3. Rečenični dio kojim se izriče predmet radnje.
 3. 4. Izraz morfema.
 4. 7. Imenica koja pobliže označuje drugu imenicu i s njom se slaže u padežu.