Pokemon

12345678910111213141516171819
Across
 1. 4. Legendary pokemon
 2. 5. grass type pokemon
 3. 8. Transform pokemon
 4. 10. Flame pokemon
 5. 11. has headaches
 6. 13. The mythical pokemon
 7. 14. ballon pokemon
 8. 16. Water pokemon
 9. 17. cool elertric type
 10. 19. Ghost pokemon
Down
 1. 1. evolution pokemon
 2. 2. Sleepin pokemon
 3. 3. Liazard pokemon
 4. 6. main pokemon
 5. 7. Non exist pokemon
 6. 9. water type
 7. 12. Dog pokemon/Eletric
 8. 15. water pokemon
 9. 18. poison type