Vishnu

12345678910
Across
  1. 2. Vishnu is the god of
  2. 6. Vishnu’s celestial discus
  3. 8. The third avatar of Vishnu
  4. 9. Vishnu’s consort
  5. 10. The only female avatar of Vishnu
Down
  1. 1. Vishnu’s abode
  2. 3. Kurma avatar of Vishnu depicts him as a
  3. 4. Vishnu’s flying vahana
  4. 5. Prahlad’s saviour
  5. 7. The avatar of Vishnu that is yet to arrive