computer Crossword Puzzles

Computer 2023-01-12

Computer crossword puzzle
Across
 1. จอภาพ
 2. ความผิดพลาดของคอม
 3. ลำโพง
 4. เครื่องกราดตรวจ
 5. จอสัมผัส
 6. แป้นพิมพ์
 7. อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
 8. หน่วยรับเข้า
 9. อุปกรณ์ประเภทแผ่น
 10. เทปแม่เหล็ก
 11. คำหรือคำศัพท์
 12. ผู้ใช้
 13. โมเด็มที่ส่งแฟกซ์ได้
 14. ก้านควบคุม
 15. การติดต่อ
 16. ระบบคอมพิวเตอร์
 17. เก็บข้อมูลและโปรแกรม
 18. โปรแกรมเพาเวอร์พอยนต์
 19. หน่วยควบคุม
 20. ฮาร์ดดิสก์
 21. ฐานข้อมูล
 22. แผ่นบันทึก
 23. หน่วยความจำหลัก
 24. คอมพิวเตอร์
Down
 1. โปรแกรมป้องกันไวรัส
 2. เมาส์
 3. เครื่องพิมพ์รายบรรทัด
 4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
 5. หน่วยความจำรอง
 6. เป็นชื่อใช้เรียกซอฟต์แวร์
 7. หน่วยส่งออก
 8. สื่อประสม
 9. ระบบขอมูล
 10. หน่วยความจำแบบอ่าน
 11. ตัวจัดการกับแผ่นต่างๆ
 12. หน่วยเก็บข้อมูล
 13. โปรแกรมเอกเซ
 14. เครื่องพิมพ์
 15. ปากกาแสง
 16. บัญชีผู้ใช้
 17. ระบบเครือข่าย
 18. ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม
 19. โปรแกรมเวิร์ด
 20. หน้าต่างของอินเตอร์เน็ต
 21. การโหลดข้อมูล
 22. แสดงเว็บของบริษัท
 23. ลูกกลมควบคุม
 24. รหัสของบางโปรแกรม
 25. เครือข่าย
 26. การเชื่อมต่อเครือข่าย

50 Clues: จอภาพเมาส์ลำโพงผู้ใช้จอสัมผัสปากกาแสงสื่อประสมระบบขอมูลแป้นพิมพ์การติดต่อเครือข่ายฐานข้อมูลก้านควบคุมฮาร์ดดิสก์แผ่นบันทึกหน่วยส่งออกบัญชีผู้ใช้เทปแม่เหล็กหน่วยควบคุมคอมพิวเตอร์โปรแกรมเอกเซเครื่องพิมพ์หน่วยรับเข้าลูกกลมควบคุมระบบเครือข่ายคำหรือคำศัพท์โปรแกรมเวิร์ดการโหลดข้อมูลหน่วยความจำรองเครื่องกราดตรวจหน่วยเก็บข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์หน่วยความจำหลัก...

Computer 2020-01-27

Computer crossword puzzle
Across
 1. structure of a page
 2. tags
 3. Reformulation of html formatting
 4. markup language that uses tags to describe the structure and content of a document
 5. sheet- Series of rules that decide the style of a webpage
 6. mark up language- The language used to create documents for the web.
 7. well a product allows a user to accomplish their goal
 8. Web Site-home page is the main index and everything is linked back to it
 9. pages can be jumped between to an extant
 10. Development Life Cycle- process used for developing web pages at any level of complexity
 11. testing- testing how well a product lets a user accomplish their goal.
 12. -
 13. Testing- determines what happens on your web site when greater numbers join
 14. no longer recommended in the latest W3C standard.
Down
 1. Web Site-many levels of pages
 2. can be connected
 3. pages follow a linear path
 4. Editor- Allows a user to enter,change,save,and print text
 5. combination of html tags, css, and a scripting language such as JavaScript
 6. that interprets and displays web pages
 7. Testing- verifying if a website works on a variety of programs or not
 8. independent-
 9. text editor- text editor for html
 10. can use this kind of language on any computer
 11. element used to connect one page to another
 12. Browser-
 13. editor- program that provides a graphical User Interface that allows previewing
 14. Resource Locator is a document address.
 15. additional characteristics to tags
 16. Allow you to specify style, for various web page elements
 17. object editor- allows a user to alter object properties

31 Clues: -tagsBrowser-independent-can be connectedstructure of a pagepages follow a linear pathWeb Site-many levels of pagesReformulation of html formattingtext editor- text editor for htmladditional characteristics to tagsthat interprets and displays web pagesResource Locator is a document address.pages can be jumped between to an extant...

computer 2021-04-12

computer crossword puzzle
Across
 1. Frage6
 2. Frage4
 3. Frage15
 4. Frage20
 5. Frage5
 6. Frage18
 7. Frage8
 8. Frage9
 9. Frage3
 10. Frage14
Down
 1. Frage17
 2. Frage19
 3. Frage2
 4. Frage12
 5. Frage13
 6. Frage16
 7. Frage7
 8. Frage10
 9. Frage1
 10. Frage11

20 Clues: Frage6Frage2Frage4Frage7Frage5Frage8Frage1Frage9Frage3Frage17Frage19Frage12Frage13Frage16Frage15Frage20Frage18Frage10Frage11Frage14

computer 2012-12-08

computer crossword puzzle
Across
 1. : Data that is measured/ represented on a continually varying scale ex: dimmer switch or watch
 2. (arithmetic and logic unit) the part of the CPU that performs arithmetic and logical operations on the #s stored in the register
 3. reference Cell reference which remains fixed even if the cell in which the reference occurs is moving to a new location
 4. (Business Process Reengineering )a technique for improving a business by making radical changes to the existing business procedures
 5. Online journals where people post their thoughts, usually on a narrowly defined topic daily. representing personality
 6. an electrical conductor that makes a common connection between several circuits within computer
 7. data Data that consists of numbers
 8. Optical storage medium used to store digital data information such as music,
 9. verifying the identity of the person or device attempting to access the system
 10. graphics a type of image such as a digital photo, that is stored as a grid work of individual colored dots (also known as pixels).
 11. (Computer Aided Design) designed to draw 3d graphics for architects and engineers
 12. communications channels that have high bandwidth
 13. (American Standard Code for Information Interchange)a code that represents characters as a series of 1"s and 0's---used to represent text...binary
 14. groups A discussion in real-time which a group of people communicates online simultaneously. Over network
 15. graphics A type of digital graphics format that displays a three-dimensional image on a two-dimensional space.
 16. Unit the part of the microprocessor that directs and coordinates processing
 17. software a computer program that scans a computer’s memory and disks to identify, isolate and eliminate virus
 18. force attack attempts to capture your password by trying every possible combination of letters and numbers.(breaking encryption)
Down
 1. in spreadsheet, the intersection of a column and a row
 2. third generation wireless communication allows high speed wireless data transfer.
 3. language a low-level programing language that uses simple commands and is translated into machine language by assembler
 4. the part of a network that connects other networks together
 5. A special program that translates from a programming language (high level) to machine language (low level). Before the program is excuted
 6. also refered to as a real time clock : on-board semiconductor chip powered by a CMOS battery inside computers that stores information such as the system time and date and the system hardware settings for your computer
 7. software computer software created to allow the user to perform a specific job or task such as word processing (also called application program
 8. protocol A set of rules that ensures the orderly and accurate transmission and reception of data
 9. A computer concept whereby one computer (the client) requests information from another computer (the server).
 10. virus a program designed to attach itself to a file, reproduce and spread from one file to another, destroying data, displaying messages or otherwise disrupting computer operations
 11. describes the amount of data which can be transmitted via a network connection, digital measured in bits per second. Analog in Hertz
 12. Interface type of user interface in which the user types commands or press special keys on the keyboard to enter data and instructions.
 13. Pertaining to a number system that has just two unique digits 0 and 1
 14. uses unique physical characteristics such as fingerprints, retinal scans, or voiceprints
 15. hoc report A customized report (also called a demand report) generated as needed. 561
 16. boards Public areas on the Internet where messages or comments can be posted for other board members to read and reply to
 17. a program used to view HTML documents

35 Clues: data Data that consists of numbersa program used to view HTML documentscommunications channels that have high bandwidthin spreadsheet, the intersection of a column and a rowthe part of a network that connects other networks togetherPertaining to a number system that has just two unique digits 0 and 1...

Computer 2014-03-17

Computer crossword puzzle
Across
 1. bewegen van pijltje
 2. zeer krachtige & stevige computer
 3. hoeveel capactieit heeft een SD-kaart?
 4. backup van PC
 5. hier steek je je USB in
 6. het brein van de pc
 7. tekst in geven
 8. snelheid van de processor
 9. hier kan je alles op zien
 10. centrale computer in een netwerk
Down
 1. verbindt alles met elkaar
 2. gegevens aanleveren aan de pc
 3. de afkorting van Random-access memory
 4. apparaat waar je gegevens permanent op bewaard
 5. voorziet de computer van stroom
 6. alle tastbare (fysieke) onderdelen van de computer
 7. hardware + software
 8. randapparaat wordt vanuit de pc gestuurd
 9. schijf vergelijkbaar met een zeer grote USB
 10. de 'USB' van vroeger

20 Clues: backup van PCtekst in gevenbewegen van pijltjehardware + softwarehet brein van de pcde 'USB' van vroegerhier steek je je USB inverbindt alles met elkaarsnelheid van de processorhier kan je alles op ziengegevens aanleveren aan de pcvoorziet de computer van stroomcentrale computer in een netwerkzeer krachtige & stevige computer...

Computer 2014-11-08

Computer crossword puzzle
Across
 1. data values for every column stored in rows
 2. collection of elements and procedures
 3. refers to a single electronic document found in WWW
 4. main controlling program of PC
 5. performs fundamental services like security and identification
 6. list of information that isn’t necessarily related to any other list on database
 7. a C2C website that specialize in buying and selling of handmade and vintage items
 8. most common type of enterprise wide system
 9. when two or more network are mixed together
 10. coputer program built-in to PC’s hardware
 11. storehouse for collection of computerized data files
 12. standard set of specifications for internet application that run on handheld wireless device
 13. trusted third party organization or company that issues digital certificate
 14. smallest portable storage device
 15. relies on use of wireless device
 16. a type of printer that prints across papers, that leaves dots on papers
 17. one of the two major objectives of system analysis
 18. ongoing process, beginning when system is fully implemented and continuing until end of system file
 19. convenient way of sending electronic messages
 20. also known as desktop camera
 21. statement used to retrieve data from a table
 22. contains multiple webpage, first page usually serving as homepage
 23. ensures that only unique values can be assigned in each row for that field
Down
 1. component that supplies power to computer
 2. statement used for updating data in existing files
 3. one of the three broad classes of users
 4. statement used for deleting data in existing files
 5. program that enable people to perform everyday task accurately and proficiently
 6. focus on specifying what system will look like
 7. instructs the hardware of PC to do its work
 8. identifier for computer on device in a TCP/IP network
 9. basic requirement for internet access that includes an account with an ISP, computer, Internet application software, modem etc.
 10. used to secure sensitive data
 11. relationship between programs running on separate machines in computer network
 12. people who uses information system for strategic decisions
 13. large wide area network created by US department of defense in 1969
 14. main input device for computers
 15. integrate entire company or enterprise
 16. disk drive reads information from very thin disk called floppy disk
 17. small, high-speed memory are placed between processors and system memory
 18. normally made of characters or labels that is usually separated by dots.
 19. main output device of computer
 20. short for modulator demulator
 21. standard interactive programming language for getting information from and updating to a database
 22. program that searches document for particular keyword and returns list of documents
 23. brain of computer
 24. where B2B, B2C, C2C and e-commerce is used that includes couponing
 25. simplifies sharing of information
 26. translate movement of plastic stick into electronic info that the computer can process
 27. removable storage device that securely stores computer data magnetically
 28. single website that offers many products and services at one internet location
 29. customers can check balances of their savings, checking and loan accounts

52 Clues: brain of computeralso known as desktop cameraused to secure sensitive datashort for modulator demulatormain controlling program of PCmain output device of computermain input device for computerssmallest portable storage devicerelies on use of wireless devicesimplifies sharing of informationcollection of elements and procedures...

Computer 2014-11-11

Computer crossword puzzle
Across
 1. Visual display for computers
 2. A method of trading securities electronically
 3. A type of key designated to uniquely identify all table records
 4. A device that optically scans images
 5. A type of printer spraying ink at a sheet of paper.
 6. ____Buses
 7. Wireless Application Protocol
 8. An internal computer expansion card that facilitates economical input and output of audio signals
 9. to the use of the Internet and digital media capabilities to help sell your products or services
 10. Central Processing Unit
 11. Set of typewriter-like keys used to enter data into a computer
 12. A collection of records
 13. Used to take pictures
 14. A component that transparently stores data
 15. ______Sockets Layer
 16. A collection of related data held in a structured format within a database.
 17. A type of printer that utilizes a laser beam to produce an image
 18. Used to amplify sound
 19. Modulator-Demodulator
 20. A video camera that feeds or streams its image in real time to or through a computer to computer network
 21. Mickey
 22. Edit existing entries
 23. A form of marketing communication used to encourage, persuade, or manipulate an audience
 24. Create or add new entries
 25. The main circuit board inside a computer that connects the different parts of a computer together
 26. This type of exchange is not public
 27. Basic Input/Output System
 28. Connects a computer to a network, whether local or foreign.
Down
 1. Compact Disc, read-only-memory
 2. An electronic device that supplies electric energy to an electrical load
 3. A type of key that uniquely identifies a row of another table
 4. Deactivate existing entries
 5. A small, portable disk drive used primarily for backing up and archiving personal computer files
 6. The device in a computer that outputs visual information to the monitor
 7. Digital_______
 8. ___Matrix Printing
 9. Database_________
 10. A Web site that links to hundreds of online shopping sites
 11. Information organized in such a way that a computer program can quickly select pieces of data.
 12. Data storage device that includes flash memory
 13. A single piece of information
 14. A computer processor on a microchip
 15. The sale of goods and services through the Internet
 16. A type of exchange that is not private
 17. Read, retrieve, search, or view existing entries
 18. ____file
 19. Digital versatile disc-read only memory
 20. Database comprising multiple files of related information
 21. A pointing device consisting of a ball
 22. Hard disk drive
 23. Random-access memory

51 Clues: Mickey____file____BusesDigital_______Hard disk driveDatabase____________Matrix Printing______Sockets LayerRandom-access memoryUsed to take picturesUsed to amplify soundModulator-DemodulatorEdit existing entriesCentral Processing UnitA collection of recordsCreate or add new entriesBasic Input/Output SystemDeactivate existing entries...

Computer 2017-01-09

Computer crossword puzzle
Across
 1. A general-purpose machine that processes data according to a set of instructions that are stored internally either temporarily or permanently.
 2. WWW stands for the World Wide
 3. To quit all applications and turn off the computer.
 4. In a graphical user interface (GUI), a small, pictorial, on screen representation of an object, such as a document, program, folder or disk drive.
 5. Abbreviation for Uniform Resource Locator, which is an address on the World Wide Web.
 6. This kind of Internet connection is much faster than dial up Internet access. You can also watch tv on it.
 7. An on-screen representation of a desktop such as used in the Macintosh and Windows operating systems.
 8. The most widely used operating system for personal computers from Microsoft.
 9. To move an object on screen in which its complete movement is visible from starting location to destination.
 10. Tell the computer to create a file on disk that has the information you've put into the document (usually typing).
 11. When you send a letter to someone
 12. Allows you to move around through your document.
 13. Your computer or application no longer works correctly and so you 'loose' all the work you've done since the last time you saved.
 14. Abbreviation for Internet Service Provider
 15. To close a window that has been opened for viewing and / or editing.
Down
 1. A file or program that can be uploaded to your computer from the Internet or disk. This file or program is uploaded without your knowledge and is intended to do damage to your computer.
 2. One of the major browsers, that is used on the Internet.
 3. This stands for MegaHertz.
 4. Displays a list of commands, some with images next to them.
 5. Instructions that tell the computer what to do.
 6. A program that you use to view pages on the Internet.
 7. Allows you to organize files and other folders.
 8. The name of the arrow (or other shape) that tracks across the screen as you move the mouse (or other pointing device) around.
 9. To select an object by pressing the mouse button when the cursor is pointing to the required menu option, icon or hypertext link.
 10. To make a change to existing data.
 11. Give the file a name and/or store the file in a certain place.
 12. Place where you put files and folders that you want to delete or get rid of.
 13. To remove an item of data from a file or to remove a file from the disk.
 14. the main chip on the computer that makes everything go.

29 Clues: This stands for MegaHertz.WWW stands for the World WideWhen you send a letter to someoneTo make a change to existing data.Abbreviation for Internet Service ProviderInstructions that tell the computer what to do.Allows you to organize files and other folders.Allows you to move around through your document....

computer 2016-06-13

computer crossword puzzle
Across
 1. - This is a small symbol or picture that represents a program or other things.
 2. - This is the first page you see when you open your browser. You can make any page your homepage.
 3. bar - The bar beside the Start button that shows what programs are open.
 4. When you click on an icon, it is a shortcut to a file or program.
 5. - A picture or design on your desktop for decoration.
 6. - Anyone using a computer.
 7. - This is all the instructions for the computer or a program designed to do different things. Examples are: Microsoft Word, Internet Explorer, and Windows.
 8. and drop - To do this, you click on something and hold the button down. This will move the object you clicked on and will leave it where you let go of the button. So it drags it and drops it.
 9. - This is a secret code to protect your data and can keep others from accessing your computer.
 10. or World Wide Web - Group of internet servers linking computers around the world.
 11. - This is the data that a computer stores. Long term memory must be saved to the hard drive.
 12. - Any information stored by a computer. It can be files, E-mails, video games, songs, pictures, etc.
 13. - The address of documents and resources on the internet.
Down
 1. click - When you right click on the mouse, you are given a menu of options.
 2. - Many computers that are connected like a web so you can see what other computer operators show you and you can show them things as well.
 3. - This is the screen that appears if you are not browsing the Internet, reading a file, or playing a game. Your icons are on this screen.
 4. - Software that was written to do bad stuff to your computer.
 5. - This is a picture or an image.
 6. - This is a picture that pops up when you are not using your computer.
 7. - This is the program you use to browse files. A web browser will browse internet files, like Firefox or Internet Explorer.
 8. - This is that small blinking line that shows you where your next typed letter or number will go.
 9. - You have to do this to get access to a computer. You just type in a certain name or code.
 10. -This is an abbreviation for "sending particularly annoying messages"; it stands for unwanted e-mail.
 11. - This is an extra copy of a file or document.
 12. - This is the process where you copy something from another computer or the Internet, and save it on your computer.
 13. - This is simply a way to send a message from one computer to another.
 14. - This is an abbreviation for Frequently Asked Questions.

27 Clues: - Anyone using a computer.- This is a picture or an image.- This is an extra copy of a file or document.- A picture or design on your desktop for decoration.- This is an abbreviation for Frequently Asked Questions.- The address of documents and resources on the internet.- Software that was written to do bad stuff to your computer....

computer 2016-02-12

computer crossword puzzle
Across
 1. A network of computer networks encompassing the World Wide Web, FTP, telnet, and many other protocols.
 2. derivative of term decimal and Latin word for ten.
 3. A device (usually within the computer case) that reads and writes information, including the operating system, program files, and data files.
 4. A list of operations available to the user of a program.
 5. a computer which may be used to provide services to clients.
 6. The fastest type of computer that can perform complex operations at a very high speed.
 7. the CPU retrieves the instruction from the main memory of the computer system.
 8. A program used to view World Wide Web pages, such as Netscape Navigator or Internet Explorer.
 9. Occurs when a user presses a button on the mouse twice in quick succession; this generates a command to the computer.
 10. A device used to display information visually.
 11. A small flexible disk used for storing computer data.
 12. A computer's most basic unit of information
 13. represented as a sting of digits.
 14. Random access memory; the type of storage that changes; when the computer is turned off, the RAM memory is erased.
 15. A deliberately harmful computer program designed to create annoying glitches or destroy data.
 16. 1,048,576 bytes or 1,024 kilobytes; enough storage to approximately equal a 600 page paperback book; generally abbreviated Mb.
 17. Combination of analog and digital computer.
 18. Occurs when a user presses a button on a mouse which in turn, generates a command to the computer.
 19. Any device that holds computer data.
Down
 1. A collection of computers that are connected.
 2. Classification of computers that store a process data in digital form.
 3. A peripheral used to input data by pressing keys
 4. Advantage of Computer.
 5. A peripheral device used to connect one computer to another over a phone line.
 6. a fast memory that transparently improves the performance of a larger, but slower memory or storage device.
 7. powerful computer used mainly by large organizations for bulk data processing such as census, industry and consumer statistics, enterprise resource planning, and financial transaction processing.
 8. Small unit of data storage; 8 bits; usually holds one character.
 9. Allows the user to control which portion of the document is visible in the window; available either horizontally or vertically or both.
 10. Is a part of the CPU that performs logical operations on the data.
 11. the brain of the computer controls the other elements of the computer.
 12. Classification of computers that represent data in the form of continuous electrical signals.
 13. A peripheral device used to point to items on a monitor.
 14. A peripheral device that converts output from a computer into a printed image.
 15. A peripheral device that reads and/or writes information on a disk.
 16. 1,024 bytes; usually abbreviated KB.
 17. the address of a site on the World Wide Web; a standard way of locating objects on the Internet.
 18. Transferring data from another computer to your computer.
 19. A hardware device or software to protect a computer from viruses, malware, trojans etc.
 20. A webcam is a video camera that feeds its images in real time to a computer or computer network, often via USB, Ethernet, or Wi-Fi.
 21. a specification to establish communication between devices and a host controller (usually a personal computers).

40 Clues: Advantage of Computer.represented as a sting of digits.1,024 bytes; usually abbreviated KB.Any device that holds computer data.A computer's most basic unit of informationCombination of analog and digital computer.A collection of computers that are connected.A device used to display information visually....

Computer 2022-03-16

Computer crossword puzzle
Across
 1. a piece of software designed to carry out a particular task
 2. a computer suitable for use at an ordinary desk
 3. a process or set of rules to be followed in calculations or other problem-solving operations
 4. file that cannot be read by standard text editor programs
 5. a machine that performs processes, calculation, and operation
 6. a document-formatting language predominately used to create Web pages
 7. the process of indentifying yourself
 8. subsystem that is used to connect computer components and transfer data between them
 9. a software package designed to create electronic presentations consisting of a series of separate pages or slides
 10. is a separate viewing area on a computer display screen in a system that allows multiple viewing areas
 11. a wireless network that allows user to send data from one device to another
 12. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text
 13. computer suddenly fails suddenly
 14. is a computer language for laying out and structuring web pages
 15. a series of radio waves
 16. a collection of data stored on a computer
 17. a software program created by Microsoft that uses spreadsheets to organize numbers and data with formulas and functions
 18. the address of a website that put into a list on a computer
 19. a piece of software that enhances the capabilities of a programming language or other applications
 20. short term memory where data is stored as the processor needs it
 21. a dynamic computer programming language. It is lightweight and most commonly used as a part of web pages
 22. is an object on a computer that stores data, information, settings, or commands used with a computer program
 23. a is the study of controls of any system by using technology
Down
 1. chip-based feature of your computer lets you access some information more quickly
 2. a copyrighted software that is available at no cost for unlimited usage
 3. the process that professionals use to write code that instructs how a computer
 4. the traditional technology for connecting devices in a wired local area network
 5. the process of closing and starting a computer or its operating system from the initial boot loading sequence
 6. when a computer or other device is not turned on or connected to other devices
 7. it is the main printed circuit board (PCB) in a computer
 8. a vast network that connects computers all over the world
 9. a computer program that represents information in a two-dimensional grid of data, along with formulas that relate the data
 10. memory is a device or system that is used to store information for immediate use in a computer.
 11. the best-known and most-used open source operating system
 12. add a file to an email
 13. a specialised programming language that deals with data definition and database management systems
 14. is a process through which digital data is saved
 15. the physical components that a computer system requires to function
 16. a field of computer science that investigates how computers should represent numbers and perform operations on them
 17. the component of a computer system that controls the interpretation and execution of instructions.
 18. it is one of the primary input devices used with a computer
 19. is an output device that displays information in pictorial or text form
 20. is a set of instructions or data that operates the hardware
 21. a handheld hardware input device that controls a cursor in a GUI for pointing
 22. short for electronic mail
 23. is the largest vendor of computer software in the world. It is also a leading provider of cloud computing services, video games, computer and gaming hardware
 24. a widely used object-oriented programming language and software platform
 25. it receives data and permanently writes it on a chip, and it lasts even after you turn off your computer
 26. connected to, served by, or available through a system and especially a computer
 27. the process of closing and starting a computer or its operating system from the initial boot loading sequence

50 Clues: add a file to an emaila series of radio wavesshort for electronic mailcomputer suddenly fails suddenlythe process of indentifying yourselfa collection of data stored on a computera computer suitable for use at an ordinary deskis a process through which digital data is savedit is the main printed circuit board (PCB) in a computer...

Computer 2022-04-01

Computer crossword puzzle
Across
 1. a hand-operated electronic device that controls the cursor on the screen
 2. a planner who draws up a personal scheme of action
 3. a computer hardware that transforms output into input
 4. a device which accesses short term memory on a computer
 5. an instrument for converting sound waves
 6. controller a device used with games or entertainment system
 7. a device that can be used to insert data into a computer
 8. a high-capacity, self-contained storage device containing a read-write mechanism plus one or more hard disks
 9. a laser printer is a common type of computer printer that rapidly produces high quality text and graphics on plain paper
 10. a device that displays signals on a computer screen
 11. an object used to project rays of light
Down
 1. a device that blasts out sound
 2. a machine for printing text or pictures onto a paper
 3. a small, flat flash drive used in digital cameras and cell phones
 4. a piece of computer on which information can be stored
 5. it transfers the data out of the computer
 6. a device for photographing visual images
 7. a panel of keys that operate a computer or typewriter
 8. a device for examining,reading and monitoring something
 9. a small plastic disc on which digital information is stored

20 Clues: a device that blasts out soundan object used to project rays of lighta device for photographing visual imagesan instrument for converting sound wavesit transfers the data out of the computera planner who draws up a personal scheme of actiona device that displays signals on a computer screena machine for printing text or pictures onto a paper...

Computer 2022-04-11

Computer crossword puzzle
Across
 1. 8 bits - kilobyte (approx. 1,000 bytes), megabyte (1 million), gigabyte (1 billion)
 2. device that converts data to a form that can be transmitted by telephone etc
 3. a facility allowing computers, smartphones, or other devices to connect to the internet or communicate with one another wirelessly within a particular area.
 4. software that contains coded instructions to control a computer
 5. you click with?
 6. aggressive pressure or intimidation by the use of internet
 7. system of sending messages through the internet
 8. binary digit, the basic binary unit for storing data, either 0 or 1
 9. a program dedicated to a specific task
 10. the mechanical and electronic parts of a computer, not the software
 11. a job in computer science
Down
 1. the alternative of the mouse
 2. an area in memory used for temporary storage
 3. part of a computer for (temporary) storing of data
 4. a global computer network providing a variety of information and communication facilities, consisting of interconnected networks using standardized communication protocols.
 5. an activity that one engages in for amusement or fun.
 6. a video camera connected to a computer, allowing its images to be seen by internet users
 7. the object which is helping you writing
 8. the surface area of the visual display unit on which the image is formed
 9. the programs, routines etc for a computer, not the hardware
 10. data delivered by a computer (by printer, screen etc)

21 Clues: you click with?a job in computer sciencethe alternative of the mousea program dedicated to a specific taskthe object which is helping you writingan area in memory used for temporary storagesystem of sending messages through the internetpart of a computer for (temporary) storing of dataan activity that one engages in for amusement or fun....

Computer 2022-04-27

Computer crossword puzzle
Across
 1. terabyte
 2. appliance
 3. petabyte
 4. microprocessor
 5. device
 6. laptop
 7. slate
 8. device
 9. workstation
 10. micro
 11. tablet
 12. megabyte
 13. gigabyte
 14. multiprocessor
 15. supercomputer
Down
 1. zettabyte
 2. desktop
 3. kilobyte
 4. notepad
 5. byte
 6. personal computer
 7. notebook
 8. internet
 9. computer
 10. pc
 11. mainframe
 12. netbook
 13. handheld
 14. microprocessor
 15. mobile
 16. exabyte
 17. yottabyte

32 Clues: pcbyteslatemicrodevicelaptopdevicemobiletabletdesktopnotepadnetbookexabyteterabytekilobytepetabytenotebookinternetcomputerhandheldmegabytegigabytezettabyteappliancemainframeyottabyteworkstationsupercomputermicroprocessormicroprocessormultiprocessorpersonal computer

computer 2022-05-12

computer crossword puzzle
Across
 1. the thing to produce sound
 2. the thing to display computer
 3. the name of pocket-size device everyone uses
 4. the opposite of download
 5. the name of operating system computer usually uses
 6. famous mobile app that people use with phone number to chat
 7. general name for computer program
 8. a small rectangular device for storage usually 4gb or 8gb or 16gb or 32gb
 9. software used to prevent, scan, detect and delete viruses from a computer
 10. to put data in computer
 11. the name of website to watch video online
 12. tool to navigate computer
 13. famous photo and video sharing media sosial
 14. microsoft product to make slides
 15. a device to give us document
 16. malicious code that appears like a useful program
 17. thing to type characters to computer
 18. talking to other people who are using the Internet at the same time you are
 19. application software for accessing web
Down
 1. a device to put books or paper to computer
 2. the name for smartphone operating system by google
 3. microsoft product to make document
 4. google product to make document
 5. opposite of input
 6. the name of famous laptop or computer or phone brand from taiwan
 7. a wireless network for phone laptop computer
 8. electronic mail
 9. the name of the command that the user will click when the user doesnt want to use the computer anymore
 10. short for "application"
 11. a worldwide network that computer use
 12. www
 13. connects all of the component in a computer
 14. very basic text editing software on windows
 15. the primary processor of graphics
 16. the name of a device to insert voice
 17. the name of a software to make table
 18. the thing that is needed by the computer to run and to think
 19. short term memory for computer

38 Clues: wwwelectronic mailopposite of inputshort for "application"to put data in computerthe opposite of downloadtool to navigate computerthe thing to produce sounda device to give us documentthe thing to display computershort term memory for computergoogle product to make documentmicrosoft product to make slidesgeneral name for computer program...

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
 2. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 3. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 4. acronym that stands for random-access memory.
 5. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 6. the hardware component that stores all of your digital content
 7. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 8. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound
 9. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 10. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 11. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
Down
 1. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.
 2. an electronic circuit board in a computer which interconnects hardware devices attached to it — which is to say, all of the
 3. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 4. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 5. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
 6. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 7. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen
 8. is a combination of "Web" and "video camera."
 9. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 10. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.

21 Clues: acronym that stands for random-access memory.is a combination of "Web" and "video camera."the hardware component that stores all of your digital contenta text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.a piece of output gear that connects to a computer to produce sound...

computer 2023-12-05

computer crossword puzzle
Across
 1. 2 types
 2. drive hard
 3. lap computer
 4. electricity but better
 5. what is dis on
 6. cable
 7. this is one
 8. what yo typin wit
 9. bar
 10. a scrolling bar
Down
 1. the mail of e
 2. the top of desk
 3. a flashy drive
 4. levels
 5. yt
 6. gepj
 7. a file zip
 8. electrisity part 2
 9. comuter sickness
 10. search web
 11. you use in it
 12. gogle
 13. it sounds like quirky
 14. a bar for tools
 15. print print
 16. start again

26 Clues: ytbargepjcablegoglelevels2 typesdrive harda file zipsearch webthis is oneprint printstart againlap computerthe mail of eyou use in ita flashy drivewhat is dis onthe top of deska bar for toolsa scrolling barcomuter sicknesswhat yo typin witelectrisity part 2it sounds like quirkyelectricity but better

Computer 2023-12-04

Computer crossword puzzle
Across
 1. Video camera connected to a computer
 2. Electronic device for storing data
 3. Text files with small pieces of data
 4. Probably in your pocket
 5. Computer designed to be used on a desk
 6. Network security device that monitors incoming and outgoing traffic
 7. Application for accessing websites online
 8. Interconnected computing devices that can share data among one another
 9. Uses pixels to create an image
 10. Most important software that runs on a computer
 11. Proper format of listing sources used
 12. Takes signals from your ISP and turns it into an internet connection
 13. Global network of billions of computers online
Down
 1. Used to store information online
 2. Used to find websites on the World Wide Web
 3. Portable Computer
 4. 1024 Bytes
 5. Website/page address
 6. Allows connection between a device and host computer
 7. Self contained storage device
 8. 1024 Gigabytes
 9. Device that allows user to input text
 10. Wireless internet connection
 11. When one acts as if they aren't who they are to gain something out of a victim
 12. Opposite of hardware
 13. Comparable to ones short term memory

26 Clues: 1024 Bytes1024 GigabytesPortable ComputerWebsite/page addressOpposite of hardwareProbably in your pocketWireless internet connectionSelf contained storage deviceUses pixels to create an imageUsed to store information onlineElectronic device for storing dataVideo camera connected to a computerText files with small pieces of data...

Computer 2019-02-26

Computer crossword puzzle
Across
 1. Write ... to people know what you think.
 2. You need to ... this letter or you will be unlucky!
 3. ... your profile information.
 4. You can use ... to say your feelings without words.
 5. You need to ... people who you don't know.
 6. ... the page to find my contact information. (2 words)
 7. Open ... to see websites that you have visited.
 8. ... your password.
 9. To ... a document, your device need to be connected to a printer.
 10. ... this app to use it.
 11. ... a new account.
 12. ... your username and password to log in.
Down
 1. ... icon to open that program. (2 words)
 2. Save your work in your ....
 3. ... the wrong information.
 4. ... video on youtube.
 5. ... is mobile data storage.
 6. ... my channel.
 7. Itunes is a website where you can download ....
 8. ... your mistakes.
 9. You can ... your profile, if something is wrong.
 10. Copy-....
 11. Follow that ... to get a gift.
 12. Use ... to make connection with other devices.
 13. You can use internet to ... information.

25 Clues: Copy-....... my channel.... your mistakes.... your password.... a new account.... video on youtube.... this app to use it.... the wrong information.Save your work in your ....... is mobile data storage.... your profile information.Follow that ... to get a gift.... icon to open that program. (2 words)Write ... to people know what you think....

Computer 2017-06-21

Computer crossword puzzle
Across
 1. an instrument or device used for observing, checking, or keeping a continuous record of a process or quantity.
 2. a small handheld device that is dragged across a flat surface to move the cursor on a computer screen,
 3. flash drive an external flash drive, small enough to carry on a key ring, that can be used with any computer that has a USB port.
 4. central processing unit.
 5. irrelevant or inappropriate messages sent on the Internet to a large number of recipients.
 6. effect, such as corrupting the system or destroying data.
 7. a folding cover or holder, typically made of stiff paper or cardboard, for storing loose papers.
 8. the collection of physical parts of a computer system
 9. the working surface of a desk.
Down
 1. information system on the Internet that allows documents to be connected to other documents by hypertext links World wide web
 2. something that views the web
 3. an electronic device for storing and processing data,
 4. System he software that supports a computer's basic functions, such as scheduling tasks, executing applications, and controlling peripherals.
 5. a symbol or graphic representation on a screen of a program, option, or window, especially one of several for selection.
 6. a panel of keys that operate a computer or typewriter.
 7. a folder or box for holding loose papers that are typically arranged in a particular order for easy reference.
 8. the web
 9. a piece of code that is capable of copying itself and typically has a
 10. drive a high-capacity, self-contained storage device containing a read-write mechanism plus one or more hard disks, inside a sealed unit.
 11. (data) from one computer system to another, typically over the Internet.

20 Clues: the webcentral processing unit.something that views the webthe working surface of a desk.an electronic device for storing and processing data,the collection of physical parts of a computer systema panel of keys that operate a computer or typewriter.effect, such as corrupting the system or destroying data....

COMPUTER 2013-11-18

COMPUTER crossword puzzle
Across
 1. SPECIFIES THE THICKNESS OF BORDERS AROUND EACH TABLE SELL
 2. defines as images.
 3. IDENTIFIES THE COORDINATES WITHIN AN IMAGE MAP
 4. SPECIFIES THE HORIZONTAL DIMENSION OF THE IMAGE
 5. SPECIFIES THE THE SPACE BETWEEN THE EDGES OF TABLE CELLS AND THEIR CONTENTS
 6. ARE BUILT OUT PIXELS INDIVIDUAL DOTS
 7. ESTABLISH A MERGIN OF WHITE SPACE ABOVE AND BELOW A GRAPHIC IMAGE
 8. SPECIFIES THE BORDER COLOR OF THE ROW
 9. PHOTOGRAPHIC EXPERT GROUP FORMAT
 10. STANDS FOR SOURCE
 11. PORTABLE NETWORK GRAPHIC
 12. SPECIFIES A CONTAINER FOR A TABLE WITHIN YOUR DOCUMENT
Down
 1. SPECIFIES THE RELATIVE OR ABSOLUTE LOCATION OF FILE THAT CONTAINS THE GRAPHIC IMAGE Down
 2. SPECIFIES THE APPEARANCE OF TEXT THAT IS NEAR AN INLINE GRAPHIC IMAGE
 3. SPECIFIES THE DARKER COLOR USED TO DRAW 3-D BORDERS AROUND THE TABLE CELLS
 4. CONTAINS A TABLE CELL
 5. ESTABLISH A MARGIN OF WHITE SPACE TO THE LEFT AND RIGHT OF A GRAPHIC IMAGE
 6. INTERCHANGE FORMAT
 7. TABLE HEADING
 8. SPECIFIES THE VERTICaL DIMENSION OF THE IMAGE

20 Clues: TABLE HEADINGSTANDS FOR SOURCEdefines as images.INTERCHANGE FORMATCONTAINS A TABLE CELLPORTABLE NETWORK GRAPHICPHOTOGRAPHIC EXPERT GROUP FORMATARE BUILT OUT PIXELS INDIVIDUAL DOTSSPECIFIES THE BORDER COLOR OF THE ROWSPECIFIES THE VERTICaL DIMENSION OF THE IMAGEIDENTIFIES THE COORDINATES WITHIN AN IMAGE MAP...

COMPUTER 2014-11-09

COMPUTER crossword puzzle
Across
 1. an example of a C2C website
 2. 1st graphical browser introduced in 1993
 3. computer's main "long-term memory"
 4. contains multiple webpages
 5. a single electronic document found in the WWW
 6. handles graphics displayed on the monitor
 7. owned and operated bt a single company
 8. enable to store commands into new information
 9. is built in to the PC's hardware
 10. conducting business activities electronically
 11. series of programs designed for end users
 12. brain of the computer
 13. main circuit board
 14. serves as an identifier for a computer
 15. allows you to move the cursor
 16. measurement of the speed
 17. main output of the computer
 18. addresses for documents in the internet
 19. trusted 3rd oarty org. that issues digital certificate
 20. amount of data that can be transmitted in a fixed amount of time
 21. act as the gateway for interconnecting other networks to the internet
 22. used to secure sensitive data
Down
 1. massive interconnection of different computers
 2. piece of info sent by a webserver to a web browser
 3. support the efficient operation of business
 4. series of connection that forms a major pathway w/in a network
 5. uses a compact disk, a shiny circular disk
 6. system that lets you have domain name to IP address mappings
 7. large network providers
 8. executes program instructions
 9. checking data for validity&completeness
 10. used for Ll physical components on a PC
 11. main input device
 12. can compare prices & products on the web
 13. convenient way to send electronic messages
 14. single website
 15. wide area network developed under National Science Foundation
 16. huge collection of webpage URLs
 17. basic requirements for internet access
 18. can subscribe to mobile coupon aggregators
 19. controls the info that we send across the internet
 20. supplies power to the computer
 21. small high-speed memory
 22. enables the computer to input, process and deliver sound
 23. helps the computer do useful things
 24. enables us to converse in real-time
 25. used to display and locate webpages
 26. enables us to retrieve and display documents
 27. a hypermedia document description language used to publish documents
 28. cannot be removed and can only be read

50 Clues: single websitemain input devicemain circuit boardbrain of the computerlarge network providerssmall high-speed memorymeasurement of the speedcontains multiple webpagesan example of a C2C websitemain output of the computerexecutes program instructionsallows you to move the cursorused to secure sensitive datasupplies power to the computer...

Computer 2021-08-26

Computer crossword puzzle
Across
 1. stands for internet protocol
 2. the digital trace you leave when you use the internet
 3. The primary processor of graphics
 4. Short term memory for a computer
 5. opposite of input
 6. The primary processor for the system
 7. a process to conceal and protect information from being stolen
 8. a micro computer that teaches kids to code
 9. a coding program that uses blocks to make code
Down
 1. 1 and 0 language
 2. a wireless network for laptops, phones, computers
 3. a process to make sure a computer has the same information as what was sent
 4. a worldwide network that all use
 5. a tiny piece of digital information. 1/8 of a byte
 6. the physical components of a computer
 7. USB for example
 8. A set of instructions to automate a process
 9. a place where a lot of data is stored
 10. Connects all of the components in a computer
 11. stores power to power the system
 12. the digital code that makes a computer run

21 Clues: USB for example1 and 0 languageopposite of inputstands for internet protocola worldwide network that all useShort term memory for a computerstores power to power the systemThe primary processor of graphicsThe primary processor for the systemthe physical components of a computera place where a lot of data is stored...

COMPUTER 2021-10-11

COMPUTER crossword puzzle
Across
 1. .It is the working area where you enter your data.
 2. .They are the top section of the Ribbon and contain groups of related commands.
 3. .defines the location of each cell in a worksheet.
 4. .a database is a field representing a common data element in records.
 5. .Another name for coulms
 6. .is the cell where you can currently enter information. An active cell displays a thicker border.
 7. .This package plays a very important role in graphing as it can produce a variety of different charts, which may be used by different departments to represent statistical data in more visual way.
 8. .This bar located at the bottom of the window which shows very important information.
 9. .It presents the name of the active document .a piece of written, printed, or electronic matter that provides information or evidence or that serves as an official record.
 10. .Those are the tools that allow you to mobilize both the vertical and horizontal view of the document.
 11. . There are a series of elements that are part of each menu bar.
 12. .manipulates a list of information and displays graphical representation.
 13. .a database contains the name category of each field per column.
 14. .is a box movable to any part of the worksheet.
 15. .Data is raw, unprocessed information, which needs to be stored in a systematic and organized manner.
 16. .displays and analyzes text and numbers in rows and columns.
 17. .It is a bar that allows you to observe, insert or edit the information/formula entered in the active cell.
 18. .allows user to create a pool of data that can be further manipulated.
 19. .is a file that exists of cells in rows and columns and can help arrange, calculate and sort data.
 20. .This displays the exact view of Excel’s page as they will be printed.
Down
 1. . They appear within each group as mentioned above.
 2. .This is a very small down arrow located in the lower-right corner of a command group on the Ribbon.
 3. .This shows page break preview before printing.
 4. .labels or bars that allow modifying the sheet are displayed.
 5. .Contains (last name, first name, MI, Address, Tel no)
 6. .They are those symbols in the upper-right of the window that allows you to modify the labels, minimize, maximize, share and close the sheet.
 7. .This menu do file related operation, i.e., create new excel documents, open an existing file, save, save as, print file, etc.
 8. . is a command line that appears either above or below the main ribbon tabs.
 9. .This makes it easy to solve complex functions thus increasing the efficiency in programming.
 10. .It allows you to ZOOM-IN or ZOOM-OUT a particular area of ​​the spreadsheet.
 11. .is a single box in a worksheet.
 12. . in excel are rectangular tabs visible on the bottom left of the excel workbook, the active tab shows the active worksheet available to edit, by default
 13. .This displays the Excel page in normal view.
 14. .displays and analyzes text and numbers in rows and columns.
 15. .Another name for rows
 16. .can be used to create lists of information grouped together as records.
 17. .They organize related commands; the name of each group appears below the Ribbon.
 18. .It is a group of three buttons arranged at the left of the Zoom control, close the right-bottom of the screen.

38 Clues: .Another name for rows.Another name for coulms.is a single box in a worksheet..This displays the Excel page in normal view..This shows page break preview before printing..is a box movable to any part of the worksheet..It is the working area where you enter your data..defines the location of each cell in a worksheet....

COMPUTER 2021-10-11

COMPUTER crossword puzzle
Across
 1. . in excel are rectangular tabs visible on the bottom left of the excel workbook, the active tab shows the active worksheet available to edit, by default
 2. .defines the location of each cell in a worksheet.
 3. .Contains (last name, first name, MI, Address, Tel no)
 4. .a graphical operating system developed
 5. . is a command line that appears either above or below the main ribbon tabs.
 6. .This makes it easy to solve complex functions thus increasing the efficiency in programming.
 7. . a folder or box for holding loose papers that are typically arranged in a particular order for easy reference.
 8. . There are a series of elements that are part of each menu bar.
 9. .is a file that exists of cells in rows and columns and can help arrange, calculate and sort data.
 10. .Data is raw, unprocessed information, which needs to be stored in a systematic and organized manner.
 11. .displays and analyzes text and numbers in rows and columns.
 12. .is a single box in a worksheet.
 13. .They are the top section of the Ribbon and contain groups of related commands.
 14. .It presents the name of the active document .a piece of written, printed, or electronic matter that provides information or evidence or that serves as an official record.
 15. .This package plays a very important role in graphing as it can produce a variety of different charts, which may be used by different departments to represent statistical data in more visual way.
 16. .It is the working area where you enter your data.
 17. .They are those symbols in the upper-right of the window that allows you to modify the labels, minimize, maximize, share and close the sheet.
 18. .is a box movable to any part of the worksheet.
Down
 1. .is the cell where you can currently enter information. An active cell displays a thicker border.
 2. .what is our subject
 3. .another name for toolbar
 4. .This shows page break preview before printing.
 5. .Another name for rows
 6. .This displays the Excel page in normal view.
 7. .This is a very small down arrow located in the lower-right corner of a command group on the Ribbon.
 8. .a database is a field representing a common data element in records.
 9. .displays and analyzes text and numbers in rows and columns.
 10. .It is a bar that allows you to observe, insert or edit the information/formula entered in the active cell.
 11. .This menu do file related operation, i.e., create new excel documents, open an existing file, save, save as, print file, etc.
 12. .Another name for coulms
 13. .Those are the tools that allow you to mobilize both the vertical and horizontal view of the document.
 14. .allows user to create a pool of data that can be further manipulated.
 15. .a database contains the name category of each field per column.
 16. .It allows you to ZOOM-IN or ZOOM-OUT a particular area of ​​the spreadsheet.
 17. . They appear within each group as mentioned above.
 18. .labels or bars that allow modifying the sheet are displayed.
 19. .This bar located at the bottom of the window which shows very important information.
 20. .This displays the exact view of Excel’s page as they will be printed.
 21. .They organize related commands; the name of each group appears below the Ribbon.
 22. .manipulates a list of information and displays graphical representation.
 23. .It is a group of three buttons arranged at the left of the Zoom control, close the right-bottom of the screen.
 24. .can be used to create lists of information grouped together as records.

42 Clues: .what is our subject.Another name for rows.Another name for coulms.another name for toolbar.is a single box in a worksheet..a graphical operating system developed.This displays the Excel page in normal view..This shows page break preview before printing..is a box movable to any part of the worksheet....

COMPUTER 2021-10-11

COMPUTER crossword puzzle
Across
 1. .This displays the exact view of Excel’s page as they will be printed.
 2. .a database contains the name category of each field per column.
 3. .manipulates a list of information and displays graphical representation.
 4. .how many kind of charts
 5. .another name for toolbar
 6. .They are the top section of the Ribbon and contain groups of related commands.
 7. .what is our subject
 8. .This package plays a very important role in graphing as it can produce a variety of different charts, which may be used by different departments to represent statistical data in more visual way.
 9. .Another name for coulms
 10. .allows user to create a pool of data that can be further manipulated.
 11. . a folder or box for holding loose papers that are typically arranged in a particular order for easy reference.
 12. .displays and analyzes text and numbers in rows and columns.
 13. .a database is a field representing a common data element in records.
 14. .it contains row,colums, and cells
 15. .This makes it easy to solve complex functions thus increasing the efficiency in programming.
 16. .Those are the tools that allow you to mobilize both the vertical and horizontal view of the document.
 17. .It presents the name of the active document .a piece of written, printed, or electronic matter that provides information or evidence or that serves as an official record.
 18. .is a single box in a worksheet.
 19. .Data is raw, unprocessed information, which needs to be stored in a systematic and organized manner.
 20. .can be used to create lists of information grouped together as records.
 21. .labels or bars that allow modifying the sheet are displayed.
 22. .is a box movable to any part of the worksheet.
 23. .It is a bar that allows you to observe, insert or edit the information/formula entered in the active cell.
 24. .displays and analyzes text and numbers in rows and columns.
 25. .This bar located at the bottom of the window which shows very important information.
Down
 1. .They organize related commands; the name of each group appears below the Ribbon.
 2. .This is a very small down arrow located in the lower-right corner of a command group on the Ribbon.
 3. .It is a group of three buttons arranged at the left of the Zoom control, close the right-bottom of the screen.
 4. . in excel are rectangular tabs visible on the bottom left of the excel workbook, the active tab shows the active worksheet available to edit, by default
 5. . is a command line that appears either above or below the main ribbon tabs.
 6. .It is the working area where you enter your data.
 7. .is a file that exists of cells in rows and columns and can help arrange, calculate and sort data.
 8. .This displays the Excel page in normal view.
 9. .This menu do file related operation, i.e., create new excel documents, open an existing file, save, save as, print file, etc.
 10. .Contains (last name, first name, MI, Address, Tel no)
 11. .is the cell where you can currently enter information. An active cell displays a thicker border.
 12. .They are those symbols in the upper-right of the window that allows you to modify the labels, minimize, maximize, share and close the sheet.
 13. .This shows page break preview before printing.
 14. .defines the location of each cell in a worksheet.
 15. . There are a series of elements that are part of each menu bar.
 16. .a graphical operating system developed
 17. .Another name for rows
 18. .It allows you to ZOOM-IN or ZOOM-OUT a particular area of ​​the spreadsheet.
 19. . They appear within each group as mentioned above.

44 Clues: .what is our subject.Another name for rows.how many kind of charts.Another name for coulms.another name for toolbar.is a single box in a worksheet..it contains row,colums, and cells.a graphical operating system developed.This displays the Excel page in normal view..This shows page break preview before printing....

computer 2022-01-14

computer crossword puzzle
Across
 1. bit an extra or redundant bit used to detect transmission errors is called
 2. risc processors are 70 percent faster than which processors
 3. expansion a macro call leads to
 4. if the new facts are consistent with all the other facts that have already been asserted, then nothing will be retracted from the set of facts that are known to be true. What is this property called?
 5. the process of recognizing the lexical components in a source string is called:
 6. A program that translates a high-level programming language such as C or Pascal into a machine language program is called
 7. the process of mapping ordinary messages into encoded messages is called
 8. Express in Windows we can maintain multiple E-mail and newsgroup accounts in
 9. A measure of the extent to which the evidence that is described by the antecedent of the rule supports the conclusion that is given in the rule’s consequent
Down
 1. A list of tasks a system could perform is known as
 2. Express To create our own web page, we can use what, which is another tool included with Windows 98
 3. In uniprocessor systems which channels are used to provide direct information transfer between the device and main memory
 4. A secondary processor used to speed up operations by taking over a specific part of the main processor’s work is called
 5. tasking the simultaneous execution of two or more programs in one computer is called
 6. example for a multiuser operating system is
 7. to move a program or operating system from one hardware platform to another is:
 8. Identifiers, keywords, constants, operators and punctuation symbols such as commas and parentheses are typical
 9. The name of the device used for a user to computer communications, usually the display and the keyboard is called
 10. A security method that identifies a specific authorized user of a computer system, by a unique string of character that user types as an identification code is
 11. computers can be made very knowledgeable but are far from being
 12. A small input device with one or more buttons used as for painting or drawing is

21 Clues: expansion a macro call leads toexample for a multiuser operating system isA list of tasks a system could perform is known asrisc processors are 70 percent faster than which processorscomputers can be made very knowledgeable but are far from beingthe process of mapping ordinary messages into encoded messages is called...

computer 2022-01-14

computer crossword puzzle
Across
 1. In uniprocessor systems which channels are used to provide direct information transfer between the device and main memory
 2. example for a multiuser operating system is
 3. A program that translates a high-level programming language such as C or Pascal into a machine language program is called
 4. the process of recognizing the lexical components in a source string is called:
 5. Identifiers, keywords, constants, operators and punctuation symbols such as commas and parentheses are typical
 6. bit an extra or redundant bit used to detect transmission errors is called
 7. A measure of the extent to which the evidence that is described by the antecedent of the rule supports the conclusion that is given in the rule’s consequent
 8. A security method that identifies a specific authorized user of a computer system, by a unique string of character that user types as an identification code is
 9. Express in Windows we can maintain multiple E-mail and newsgroup accounts in
 10. The computer with multiple processors with shared memory space is known as
 11. The name of the device used for a user to computer communications, usually the display and the keyboard is called
Down
 1. if the new facts are consistent with all the other facts that have already been asserted, then nothing will be retracted from the set of facts that are known to be true. What is this property called?
 2. the process of mapping ordinary messages into encoded messages is called
 3. A list of tasks a system could perform is known as
 4. tasking the simultaneous execution of two or more programs in one computer is called
 5. A small input device with one or more buttons used as for painting or drawing is
 6. to move a program or operating system from one hardware platform to another is:
 7. A secondary processor used to speed up operations by taking over a specific part of the main processor’s work is called
 8. expansion a macro call leads to
 9. risc processors are 70 percent faster than which processors
 10. Express To create our own web page, we can use what, which is another tool included with Windows 98
 11. computers can be made very knowledgeable but are far from being

22 Clues: expansion a macro call leads toexample for a multiuser operating system isA list of tasks a system could perform is known asrisc processors are 70 percent faster than which processorscomputers can be made very knowledgeable but are far from beingthe process of mapping ordinary messages into encoded messages is called...

COMPUTER 2023-06-12

COMPUTER crossword puzzle
Across
 1. consists of programs designed to perform specific tasks for users
 2. it is are frequently referred to minicomputers
 3. computer is connected to a single cable which connects all of the computers
 4. “A network which is located entirely on one site such as an office, school or within a group of buildings that are in close proximity, that are connected together
 5. personal computer designed for mobile use, small and light enough to sit on a person's lap while in use.
 6. e is an input device that fits under palm of hand and Controls movement of pointer
 7. Meaning full data/Processed data
 8. the largest, fastest, most powerful, and most expensive computers made.
 9. circuit the hallmark of the third generation of computers
 10. has its own grammar and syntax.
Down
 1. a battery-operated writing instrument that allows the user to digitally capture a handwritten note or drawing.
 2. the data that has been processed in to useful form.
 3. brought the fourth generation of computers, as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip
 4. device composed of semiconductor material that amplifies a signal or opens or closes a circuit.
 5. reads the source code of another computer program and executes that program.
 6. tubes used to calculate and store information, these computers were also very hard to maintain.
 7. transforms human readable complete code of another computer program into the machine readable code
 8. a form of computer that uses the continuously-changeable aspects of physical fact
 9. is an electronic device which takes some input, process it, and produce output.
 10. is a digital computer that accepts analog signals, converts them to digital and processes them in digital form
 11. is connected to the mainframe.
 12. second most common form of computer output is printed documents.
 13. generation computing devices, based on Artificial Intelligence, are still in development
 14. user most basic type of operating system can only carry out one task at a time and can only be used by one person at a time.
 15. is any data or instructions entered to the computer

25 Clues: is connected to the mainframe.has its own grammar and syntax.Meaning full data/Processed datait is are frequently referred to minicomputersthe data that has been processed in to useful form.is any data or instructions entered to the computercircuit the hallmark of the third generation of computers...

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 2. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
 3. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound.
 4. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 5. an output device that displays information being processed in a computer.
 6. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 7. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 8. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 9. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 10. is a combination of "Web" and "video camera."
 11. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 12. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 13. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
Down
 1. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 2. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 3. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 4. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.
 5. a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper.
 6. the main printed circuit board (PCB) in a computer.
 7. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
 8. acronym that stands for random-access memory.
 9. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys.
 10. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 11. the hardware component that stores all of your digital content.
 12. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen.
 13. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.

26 Clues: acronym that stands for random-access memory.is a combination of "Web" and "video camera."the main printed circuit board (PCB) in a computer.a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.the hardware component that stores all of your digital content.a piece of output gear that connects to a computer to produce sound....

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 2. an abbreviation for Google Mail.
 3. manages all of the other application programs in a computer.
 4. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound.
 5. the main printed circuit board (PCB) in a computer.
 6. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 7. the hardware component that stores all of your digital content.
 8. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 9. a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper.
 10. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 11. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 12. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 13. acronym that stands for random-access memory.
 14. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
 15. is a combination of "Web" and "video camera."
 16. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
Down
 1. an output device that displays information being processed in a computer.
 2. convert the audio sound waves into electrical signals.
 3. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
 4. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 5. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 6. stands for "modulator-demodulator,".
 7. is a device that provides Wi-Fi and is typically connected to a modem.
 8. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 9. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 10. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.
 11. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys.
 12. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 13. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 14. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen.
 15. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.

31 Clues: an abbreviation for Google Mail.stands for "modulator-demodulator,".acronym that stands for random-access memory.is a combination of "Web" and "video camera."the main printed circuit board (PCB) in a computer.convert the audio sound waves into electrical signals.manages all of the other application programs in a computer....

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 2. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
 3. an abbreviation for Google Mail.
 4. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
 5. acronym that stands for random-access memory.
 6. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 7. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.
 8. stands for "modulator-demodulator,".
 9. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 10. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
 11. the main printed circuit board (PCB) in a computer.
 12. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 13. a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper.
 14. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys.
 15. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
Down
 1. is a combination of "Web" and "video camera."
 2. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 3. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 4. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 5. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 6. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound.
 7. manages all of the other application programs in a computer.
 8. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 9. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen.
 10. an output device that displays information being processed in a computer.
 11. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 12. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.
 13. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 14. the hardware component that stores all of your digital content.
 15. is a device that provides Wi-Fi and is typically connected to a modem.
 16. convert the audio sound waves into electrical signals.
 17. helps you keep your most important information — like your photos, files and backups — secure

32 Clues: an abbreviation for Google Mail.stands for "modulator-demodulator,".is a combination of "Web" and "video camera."acronym that stands for random-access memory.the main printed circuit board (PCB) in a computer.convert the audio sound waves into electrical signals.manages all of the other application programs in a computer....

Computer 2023-09-30

Computer crossword puzzle
Across
 1. To copy an information from the internet to your computer
 2. An example of digital computer
 3. The process begins when the computer is turned on
 4. A type of storage device
 5. Allows you to use different applications at the same time
 6. One of the first women in computer
 7. The feature of a browser that enables you to open the latest copy of a webpage
 8. A combination of analog and digital computer
 9. The full meaning of WI-FI
 10. An example of data collection
Down
 1. Contains the system tray and start button
 2. Used for online shopping
 3. An example of search engine
 4. An example of analog computer
 5. A representation of programs using pictures
 6. A program that enables you interact with information on the world wide web
 7. An input device
 8. A rectangular workspace where you can access everything on your computer
 9. Another name for URL
 10. A top leading African country in technology

20 Clues: An input deviceAnother name for URLUsed for online shoppingA type of storage deviceThe full meaning of WI-FIAn example of search engineAn example of analog computerAn example of data collectionAn example of digital computerOne of the first women in computerContains the system tray and start buttonA representation of programs using pictures...

Computer 2023-06-16

Computer crossword puzzle
Across
 1. To communicate with others in real-time through text or video messages
 2. A device that produces sound from the computer
 3. A pair of devices worn over the ears to listen to audio from the computer
 4. A screen that displays information from the computer
 5. Electronic mail, a system for sending and receiving messages online
 6. A copy of files or data made for safekeeping or recovery
 7. A global network that connects computers worldwide
 8. To transfer data or files from the internet to the computer
 9. Not connected to the internet or not actively using it
 10. Universal Serial Bus, a common interface for connecting devices to the computer
 11. A malicious software program that can harm computer systems
 12. A machine that prints text and images on paper
Down
 1. A device used to capture audio or sound input
 2. An online journal or informational website where individuals or groups share their thoughts and opinions
 3. A secret combination of letters, numbers, or symbols used to protect access to the computer or online accounts
 4. A device with buttons used for typing and inputting commands
 5. Connected to or available through the internet
 6. To transfer data or files from the computer to the internet
 7. A collection of web pages accessed through the internet
 8. A device that moves the cursor on the computer screen

20 Clues: A device used to capture audio or sound inputA device that produces sound from the computerConnected to or available through the internetA machine that prints text and images on paperA global network that connects computers worldwideA screen that displays information from the computerA device that moves the cursor on the computer screen...

Computer 2013-12-18

Computer crossword puzzle
Across
 1. a way to enter data into a computer
 2. a collection of information
 3. IC socket
 4. cellular device
 5. electronic and digital hardware
 6. app used to locate web pages
 7. no wires
 8. used for 3D apps
 9. a device that forwards data
 10. ports data
 11. small portable computer
 12. spreadsheet program
Down
 1. World Wide Web directory
 2. magnetic disk that stores computer data
 3. memory card
 4. a bad piece of code
 5. global network
 6. internal storage
 7. to line up
 8. not connected
 9. organized list of instructions
 10. basic input output system
 11. performs arithmetic computations
 12. handheld device that can access the internet
 13. designed for net displays
 14. compressed picture

26 Clues: no wiresIC socketto line upports datamemory cardnot connectedglobal networkcellular deviceinternal storageused for 3D appscompressed picturea bad piece of codespreadsheet programsmall portable computerWorld Wide Web directorybasic input output systemdesigned for net displaysa collection of informationa device that forwards data...

computer 2014-03-17

computer crossword puzzle
Across
 1. Voorziet de computer van stroom
 2. draagbare computer
 3. hier kan je alles op zien
 4. Verbindt alle onderdelen met elkaar , zodat ze kunnen samenwerken.
 5. De snelheid van processor
 6. schijf Apparaat waar je gegevens permanent op bewaard.
 7. hier komen afgedrukte papieren uit
 8. Biedt plaats om al je interne hardware te bevestigen.
 9. compact disc read-only memory
 10. gegevens aanleveren aan pc
Down
 1. Brein van de PC en zorgt voor alle rekenwerk.
 2. Bewegen van pijltje
 3. betere of extra geluidskaart, netwerkkaart
 4. werkgeheugen, Random-access memory
 5. Solid State Drive, nieuw type extern geheugen
 6. meeteenheid voor scherm
 7. beginscherm
 8. Alle tastbare (fysieke) onderdelen
 9. randapparaat wordt vanuit pc gestuurd.
 10. Digital Versatile Disc

20 Clues: beginschermdraagbare computerBewegen van pijltjeDigital Versatile Discmeeteenheid voor schermhier kan je alles op zienDe snelheid van processorgegevens aanleveren aan pccompact disc read-only memoryVoorziet de computer van stroomwerkgeheugen, Random-access memoryAlle tastbare (fysieke) onderdelenhier komen afgedrukte papieren uit...

Computer 2015-05-31

Computer crossword puzzle
Across
 1. Created the first widely used web browser
 2. Created the transistor
 3. Helped create the USB
 4. Helped create the first electronic general computer
 5. Helped create the first computer game
 6. Created the integrated circuit
 7. Helped create the first personal computer
 8. Created the first American electronic computer
Down
 1. Created the first printed circuit board
 2. Created the gigahertz computer processor
 3. High level hackers
 4. Created the universal processor
 5. Helped create the first programmable computer
 6. Atanasoff Created the first electronic digital computer
 7. Created the idea of playing video games on a TV screen
 8. Created modern style computing
 9. Created the idea of allowing students to use computers as
 10. Created the BASIC programming language
 11. Helped create the Turing machine
 12. Created and expanded the video game industry

20 Clues: High level hackersHelped create the USBCreated the transistorCreated modern style computingCreated the integrated circuitCreated the universal processorHelped create the Turing machineHelped create the first computer gameCreated the BASIC programming languageCreated the first printed circuit boardCreated the gigahertz computer processor...

Computer 2014-12-20

Computer crossword puzzle
Across
 1. / Siglas de a todo lo ancho del mundo por sus siglas en ingles
 2. / Es la imagen que representa a un programa en el escritorio
 3. / Es un ejemplo de antivirus informático
 4. / Es la agrupación de 1024 kilobytes
 5. / Es un periferico que produce en papel lo creado en la computadora
 6. / Es un programa que se autoejecuta y se propaga intercambiando copias de si mismo
 7. / Es la red social más usada en la actualidad
 8. / Es aquella parte del nombre del archivo que define la aplicación con que fue hecho dicho archivo
 9. / Es la primera maquina inventada de calculo numérico inventada en el siglo XIX
 10. / Es un tipo de impresaora muy rapida y que casi no produce ruido al imprimir
 11. / Es un menú que aparece con el botón derecho del mouse
 12. / Es el programa de office que se basa en el manejo de diapositivas
 13. / Computadora e integradora numérica y electrónica son la siglas de
 14. / Es un dispositivo electronico que permite procesar gran cantidad de datos con velocidad
 15. / Es la memori representada por los discos duros, USB, etc
 16. / Es la agrupación de ocho bits
 17. / Cual es la última versión de windows en el mercado
 18. / Es un programa que proteje a la computadora que pueda ser infectada por virus informático
 19. / Los audifonos es un ejemplo de dispositivos de
 20. / Es el sistema operativo de las tablets
 21. / Es la agrupación de 1024 megabytes
 22. / Es la memori que usamos cuando estamos trabajando con la computadora
 23. / Son los signos usados en internet para expresar ideas
 24. / Siglas de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
 25. / Es un tipo de software que no tiene ningun costo para el usuario
 26. / Es un programa que permite comprimir archivos
 27. / Cual es la hoja electrónica de office
 28. / Cual es el programa de office que maneja base de datos
 29. / Es el dispositivo más antiguo para procesar datos, lo utilizaban los chinos para contar
Down
 1. / Es un sistema operativo gráfico basado en iconos y ventanas
 2. / Es un ejemplo de dispositivo de entrada y salida
 3. / Es el programa de office para el manejo de diseño gráfico
 4. / Es el medio más usado en la actualidad para el manejo de información a distancia
 5. / Es un conjunto de programas que controlan el funcionamiento básico de la computadora
 6. / Es un dispositivo de almacenamiento de datos en forma permanente de hasta 9 gigabytes
 7. i / Es la primera computadora comercial
 8. / Es un tipo de software que tiene deshabilitadas varias opciones como guardar, imprimir
 9. / Es el principal componente de las computadoras de la cuarta generación
 10. / Cuando deseamos enviar un archivo por un correo electrónica utilizamos la opción
 11. / Es el tipo de memoria mas usado para transportar información
 12. / primera computadora digital de programa almacenado
 13. / Es la agrupación de 1024 gigabytes
 14. / Es un conjunto de datos agrupados bajo un mismo nombre
 15. / Empresa que crea office y windows
 16. / Es un área visual, de forma rectangular, que contiene algún tipo de interfaz con el usuario
 17. / Dispositivo inventado por Blaise Pascal para contar
 18. / Es la compañía que crea el programa Acrobat Reader
 19. / Es un tipo de softwae de prueba, normalmente 30 días
 20. / Con que otro nombres se le conoce a los circuitos integrados
 21. / Es la memori solamente de lectura
 22. duro / Es el principal periferico de la computadora para almacenar información
 23. / Además de windows, otro ejemplo de sistema operativo
 24. / Es un tipo de software que el usuario debe pagar para poder usarlo
 25. / Es la agrupación de 1024 bytes
 26. / Es la unidad mínima de memoria que puede almacenar la computadora
 27. / Es una suite de programas como word, excel, powerpoint, access, etc.
 28. / Es un conjunto de componentes lógicos o programas en la computadora
 29. / Normalmente como son conocidos los archivos creados en Acrobat Reader
 30. / Área de almacenamiento dedicada a los datos usados o solicitados con más frecuencia
 31. / Correo electrónico no solicitado que se envía a destinatarios con fines publicitarios o comerciales
 32. / Cual es el programa de procesador de textos de office

61 Clues: / Es la agrupación de ocho bits/ Es la agrupación de 1024 bytes/ Empresa que crea office y windows/ Es la memori solamente de lectura/ Es la agrupación de 1024 kilobytes/ Es la agrupación de 1024 gigabytes/ Es la agrupación de 1024 megabytesi / Es la primera computadora comercial/ Cual es la hoja electrónica de office...

COMPUTER 2020-01-21

COMPUTER crossword puzzle
Across
 1. - permanently stores data
 2. - produces information or result
 3. - portable storage device
 4. - large amount of data can be stored
 5. - audio component of a computer
 6. - manipulates data
 7. - where you plug in other hardware
 8. - sets programs that stored in the computer
 9. - displays visual information
 10. - develop a hard copy
 11. - used in making selection
Down
 1. - electronic device that executes the instructions in a program
 2. - accepts data
 3. - least amount of data can be stores
 4. - unit of storage in computer memory
 5. - parts of computer that can touch
 6. - entering data/information
 7. - stores the data and the results
 8. - brain of computer
 9. - temporarily stores data

20 Clues: - accepts data- manipulates data- brain of computer- develop a hard copy- permanently stores data- portable storage device- temporarily stores data- used in making selection- entering data/information- displays visual information- audio component of a computer- produces information or result- stores the data and the results...

computer 2021-01-08

computer crossword puzzle
Across
 1. subjecting something to a series of actions in order to achieve a particular result.
 2. a first model of something
 3. a system of words, letters, figures, or other symbols substituted for other words
 4. a way of putting others feelings in your shoes
 5. a group discussion to produce ideas and ways of solving problems.
 6. the repetition of a process or utterance.
 7. person who speaks or acts in support of bullying.
 8. the fact or condition of being addicted to a particular thing or activity.
 9. marked by compassion, sympathy, or consideration for humans or animals
 10. it’s simply the act of transferring information from one place, person or group to another.
 11. is something that limits or restricts someone or something.
Down
 1. The quality of dealing with ideas rather than events.
 2. a principle or standard by which something may be judged or decided.
 3. the state or process of rotting or decay.
 4. helps you organize data.
 5. the state or condition of being free from being observed or disturbed by other people.
 6. is defined as the methodical and efficient distribution of network.
 7. the use of electronic communication to bully a person
 8. relating to or using computers.
 9. they are text files with small pieces of data
 10. an application, especially as downloaded by a user to a mobile device.
 11. identify and remove errors.
 12. a plan or drawing produced to show the look and function or workings of a building
 13. a process or set of rules to be followed in calculations or other problem-solving operations.

24 Clues: helps you organize data.a first model of somethingidentify and remove errors.relating to or using computers.the state or process of rotting or decay.the repetition of a process or utterance.they are text files with small pieces of dataa way of putting others feelings in your shoesperson who speaks or acts in support of bullying....

computer 2021-04-12

computer crossword puzzle
Across
 1. Frage11
 2. Frage19
 3. Frage17
 4. Frage7
 5. Frage1
 6. Frage15
 7. Frage16
 8. Frage10
 9. Frage14
 10. Frage18
Down
 1. Frage9
 2. Frage2
 3. Frage4
 4. Frage6
 5. Frage3
 6. Frage5
 7. Frage13
 8. Frage12
 9. Frage20
 10. Frage8

20 Clues: Frage9Frage2Frage4Frage6Frage3Frage7Frage1Frage5Frage8Frage11Frage19Frage17Frage15Frage13Frage12Frage20Frage16Frage10Frage14Frage18

computer 2022-11-01

computer crossword puzzle
Across
 1. - 05 used by apple phones
 2. - Very common OS used widely, especially in work pisses
 3. - Someone that uses Java, Python, etc.
 4. - a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to pointito a place on a display screen and to select one or mone actions to take from that position
 5. - Makes letters BOLDED in google does, slides, etc
 6. - Live streaming platform
 7. - I'm a very famous social media Software
 8. - a printed circuit board containing the principal componems of a computer
 9. - I help you protect your information
 10. 7 - Undoes last input in does, slides, etc.
Down
 1. - Software that allows users to purchase unfinited amounts of Add-Ons as well as video games of wnich are compatible with the computer
 2. - A very widely used and known software used to collect information inor the internet
 3. - used to out something like a picture, ot text box
 4. - Robotic Brain
 5. - Jumbled alphabet used to output letters
 6. - Streaming Software for various kinds of videos
 7. - Screen of different sizes used to output video and sound
 8. - opens new tab
 9. C for copy and V for paste with shift to print without anytning different forts. boldness, etc.
 10. - programs and other operating information used in devices from computers to cel phones Hardware - tools, machinery, and other durable equipment used for different purposes in a computer
 11. without this a computer has short term memory lass
 12. - Wire used to combines video and audio into a single digital interface such as a monitor or ty

22 Clues: - Robotic Brain- opens new tab- 05 used by apple phones- Live streaming platform- I help you protect your information- Someone that uses Java, Python, etc.- Jumbled alphabet used to output letters- I'm a very famous social media Software7 - Undoes last input in does, slides, etc.- Streaming Software for various kinds of videos...

computer 2022-01-14

computer crossword puzzle
Across
 1. In uniprocessor systems which channels are used to provide direct information transfer between the device and main memory
 2. example for a multiuser operating system is
 3. A program that translates a high-level programming language such as C or Pascal into a machine language program is called
 4. the process of recognizing the lexical components in a source string is called:
 5. Identifiers, keywords, constants, operators and punctuation symbols such as commas and parentheses are typical
 6. bit an extra or redundant bit used to detect transmission errors is called
 7. A measure of the extent to which the evidence that is described by the antecedent of the rule supports the conclusion that is given in the rule’s consequent
 8. A security method that identifies a specific authorized user of a computer system, by a unique string of character that user types as an identification code is
 9. Express in Windows we can maintain multiple E-mail and newsgroup accounts in
 10. The computer with multiple processors with shared memory space is known as
 11. The name of the device used for a user to computer communications, usually the display and the keyboard is called
Down
 1. if the new facts are consistent with all the other facts that have already been asserted, then nothing will be retracted from the set of facts that are known to be true. What is this property called?
 2. the process of mapping ordinary messages into encoded messages is called
 3. A list of tasks a system could perform is known as
 4. tasking the simultaneous execution of two or more programs in one computer is called
 5. A small input device with one or more buttons used as for painting or drawing is
 6. to move a program or operating system from one hardware platform to another is:
 7. A secondary processor used to speed up operations by taking over a specific part of the main processor’s work is called
 8. expansion a macro call leads to
 9. risc processors are 70 percent faster than which processors
 10. Express To create our own web page, we can use what, which is another tool included with Windows 98
 11. computers can be made very knowledgeable but are far from being

22 Clues: expansion a macro call leads toexample for a multiuser operating system isA list of tasks a system could perform is known asrisc processors are 70 percent faster than which processorscomputers can be made very knowledgeable but are far from beingthe process of mapping ordinary messages into encoded messages is called...

Computer 2023-06-16

Computer crossword puzzle
Across
 1. A device that moves the cursor on the computer screen
 2. A screen that displays information from the computer
 3. A pair of devices worn over the ears to listen to audio from the computer
 4. Universal Serial Bus, a common interface for connecting devices to the computer
 5. A device used to capture audio or sound input
 6. A global network that connects computers worldwide
 7. A secret combination of letters, numbers, or symbols used to protect access to the computer or online accounts
 8. An online journal or informational website where individuals or groups share their thoughts and opinions
 9. To transfer data or files from the computer to the internet
 10. A copy of files or data made for safekeeping or recovery
Down
 1. A device that produces sound from the computer
 2. Not connected to the internet or not actively using it
 3. Electronic mail, a system for sending and receiving messages online
 4. To communicate with others in real-time through text or video messages
 5. A collection of web pages accessed through the internet
 6. To transfer data or files from the internet to the computer
 7. A malicious software program that can harm computer systems
 8. A device with buttons used for typing and inputting commands
 9. A machine that prints text and images on paper
 10. Connected to or available through the internet

20 Clues: A device used to capture audio or sound inputA device that produces sound from the computerA machine that prints text and images on paperConnected to or available through the internetA global network that connects computers worldwideA screen that displays information from the computerA device that moves the cursor on the computer screen...

computer 2023-11-17

computer crossword puzzle
Across
 1. Acronimo utilizzato per indicare le porte Universal Serial Bus.
 2. Sistema che permette di scrivere e leggere dati sulla memoria di massa.
 3. Lo sono i sistemi che permettono di eseguire più programmi contemporaneamente.
 4. Movimento/filosofia che prevede la condivisione dei codici sorgenti: ... source.
 5. Due alla dieci.
 6. Sistema di base per il controllo dell'input deputato inoltre al caricamento del sistema operativo nella memoria principale.
 7. Il sistema operativo più utilizzato a scuola.
 8. Memoria di massa che è l'evoluzione degli hard disk.
Down
 1. Creatore di un'opera intellettuale.
 2. Circuito che tiene il ritmo nel computer.
 3. Il codice di un programma prima di essere compilato o interpretato.
 4. 255 in base 16.
 5. Periferica di input che serveper acquisire documenti cartacei.
 6. Definisce ciò che l'utente finale può e non può fare con il software.
 7. Sistema operativo di Bill.
 8. E' in comune tra RAM e ROM.
 9. Dispositivo di output composto da pixel.
 10. Sistema grafico che permette all'utente di interagire con un programma o un sistema operativo.
 11. Unità di misura per indicare la velocità del processore.
 12. Viene dopo il MB.
 13. Sistema operativo gratuito.
 14. Memoria di massa che può essere interna o esterna.

22 Clues: 255 in base 16.Due alla dieci.Viene dopo il MB.Sistema operativo di Bill.E' in comune tra RAM e ROM.Sistema operativo gratuito.Creatore di un'opera intellettuale.Dispositivo di output composto da pixel.Circuito che tiene il ritmo nel computer.Il sistema operativo più utilizzato a scuola.Memoria di massa che può essere interna o esterna....

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 2. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
 3. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.
 4. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen
 5. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 6. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
 7. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 8. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 9. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 10. an electronic circuit board in a computer which interconnects hardware devices attached to it — which is to say, all of the
 11. acronym that stands for random-access memory.
 12. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 13. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 14. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
Down
 1. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 2. the hardware component that stores all of your digital content
 3. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys
 4. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 5. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 6. an output device that displays information being processed in a computer.
 7. is a combination of "Web" and "video camera."
 8. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 9. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 10. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound
 11. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.

25 Clues: is a combination of "Web" and "video camera."acronym that stands for random-access memory.the hardware component that stores all of your digital contenta text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.a piece of output gear that connects to a computer to produce sound...

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 2. acronym that stands for random-access memory.
 3. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
 4. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 5. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 6. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 7. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 8. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 9. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 10. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
 11. is a device that provides Wi-Fi and is typically connected to a modem.
 12. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
 13. an abbreviation for Google Mail.
 14. is a combination of "Web" and "video camera."
Down
 1. a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper.
 2. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 3. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 4. the main printed circuit board (PCB) in a computer.
 5. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound.
 6. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 7. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys.
 8. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 9. manages all of the other application programs in a computer.
 10. an output device that displays information being processed in a computer.
 11. the hardware component that stores all of your digital content.
 12. convert the audio sound waves into electrical signals.
 13. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.
 14. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen.
 15. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 16. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.

30 Clues: an abbreviation for Google Mail.acronym that stands for random-access memory.is a combination of "Web" and "video camera."the main printed circuit board (PCB) in a computer.convert the audio sound waves into electrical signals.manages all of the other application programs in a computer.a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text....

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
 2. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 3. stands for "modulator-demodulator,".
 4. helps you keep your most important information — like your photos, files and backups — secure
 5. an output device that displays information being processed in a computer.
 6. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen.
 7. convert the audio sound waves into electrical signals.
 8. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 9. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
 10. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 11. a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper.
 12. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 13. is a combination of "Web" and "video camera."
 14. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
Down
 1. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys.
 2. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 3. manages all of the other application programs in a computer.
 4. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.
 5. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 6. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 7. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 8. is a device that provides Wi-Fi and is typically connected to a modem.
 9. the main printed circuit board (PCB) in a computer.
 10. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 11. acronym that stands for random-access memory.
 12. the hardware component that stores all of your digital content.
 13. an abbreviation for Google Mail.
 14. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.
 15. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound.
 16. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 17. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 18. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.

32 Clues: an abbreviation for Google Mail.stands for "modulator-demodulator,".acronym that stands for random-access memory.is a combination of "Web" and "video camera."the main printed circuit board (PCB) in a computer.convert the audio sound waves into electrical signals.manages all of the other application programs in a computer....

Computer 2024-01-17

Computer crossword puzzle
Across
 1. Bagian komputer untuk menampilkan gambar
 2. Sebutan untuk ukuran huruf
 3. Sebutan untuk jenis huruf
 4. Menambahkan garis bawah pada huruf
 5. Arah horizontal pada tabel
 6. Sebutan untuk warna huruf
 7. Garis bingkai pada teks/halaman
 8. Membuat huruf menjadi tebal
 9. Posisi teks di tengah
 10. Otaknya komputer
Down
 1. Bagian komputer untuk mengetik
 2. arah vertikal pada tabel
 3. Posisi teks di kiri
 4. Alat untuk mencetak gambar/teks
 5. Alat untuk mendengarkan suara dari komputer
 6. Teks yang menarik dan memiliki efek
 7. Membuat huruf menjadi miring
 8. Bagian komputer untuk menggerakkan kursor
 9. Posisi teks di kanan
 10. Contoh bentuk publikasi yang dibuat menggunakan Ms. Publisher

20 Clues: Otaknya komputerPosisi teks di kiriPosisi teks di kananPosisi teks di tengaharah vertikal pada tabelSebutan untuk jenis hurufSebutan untuk warna hurufSebutan untuk ukuran hurufArah horizontal pada tabelMembuat huruf menjadi tebalMembuat huruf menjadi miringBagian komputer untuk mengetikAlat untuk mencetak gambar/teksGaris bingkai pada teks/halaman...

Computer 2014-01-14

Computer crossword puzzle
Across
 1. Hard copy of whats on the monitor
 2. A device that is able to change information back and forth
 3. Language computers use to process information
 4. A place to store data for future use
 5. Automatically takes the word to the next line
 6. Advanced programming language used to run special effects on the internet
 7. Capability to display graphics and sound
 8. Optical disk player
 9. 1024 bytes
 10. Silicon chip that contains the CPU. The brains of the computer
 11. Permanent storage device
 12. Card that provides connection to the monitor/ display
 13. A set of type-writer like keys
 14. The part of the computer that allows you to move the cursor
 15. Allows computer data to travel at very high speeds
Down
 1. Group of two or more computers that share information
 2. Unit of storage, capable of holding a single character
 3. Nickname for the old way of sending mail
 4. Memory where operating systems are saved
 5. Program that controls the way in which your computer systems functions
 6. Card that provides a connection for speakers
 7. Keyboard layout
 8. Allows you to copy a picture or text and place it on your computer
 9. Circuit board that contains RAM CPU and other available slots
 10. Program that allows you to navigate on the internet ( Firefox)
 11. The parts of a computer in which you can touch
 12. Collection of two of more computers in a small area connected to each other
 13. Saves more data than a CD
 14. One trillion bytes
 15. Document tools
 16. The brains for a computer
 17. Gonzaga University would use this domain

32 Clues: 1024 bytesDocument toolsKeyboard layoutOptical disk playerOne trillion bytesPermanent storage deviceSaves more data than a CDThe brains for a computerA set of type-writer like keysHard copy of whats on the monitorA place to store data for future useNickname for the old way of sending mailMemory where operating systems are saved...

Computer 2015-06-03

Computer crossword puzzle
Across
 1. Founder of the field of computer science.
 2. Built the first integrated circuit.
 3. German-born American video Game pioneer, inventor, and Engineer
 4. Presper-Eckert helped invent ENIAC and UNIVAC.
 5. Data equal to either 7 or 8 bits.
 6. Inventor and a computer engineer
 7. graphical user interface uses icons to open programs
 8. English mathematician, logician, cryptanalyst, and computer scientist
 9. Type of computer made from apple Inc
 10. Developed the Z1, Z3, and Z4
 11. Collection of devices connected to one another.
 12. number system where numbers are represented by ones and zeroes.
 13. component used to control the voltage/for amplification/more of electronic signals.
 14. American engineer/entrepreneur who founded Atari, Inc., and Chuck-E.
 15. Computer pioneers founded it.
 16. Used to make electronic documents.
 17. American computer scientist often called "computing's
 18. Many ciruits that work together to perform specific functions
Down
 1. Advanced Research project Agency Network is Internet today.
 2. Internet address used for addressing documents.
 3. Austrian inventor
 4. instance of a computer program that accepts and responds to requests made by other programs.
 5. Inventor of the first digital computer.
 6. Referred to as in the brain of the computer.
 7. American mathematician, computer scientist, and educator.
 8. Developer of first graphical computer game.
 9. Coined the term “personal computer.”
 10. One of the inventors of the microprocessor.
 11. an optical disc that contains audio/software data.
 12. enables computer to send/receive info over telephone lines.
 13. Designed the first ENIAC.
 14. American computer scientist who co-developed BASIC programming language.
 15. Universal serial bus supports data transfer rates.
 16. Co-author of Mosaic
 17. One of six members of World Wide Web Hall of Fame.
 18. Used to describe services over networks by collections of servers.
 19. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code is used to teach fundamentals of programming.
 20. Data storage device
 21. Receives from hardware and software running on the computer.
 22. Two-dimensional barcode that has larger storage capacity than standard UPC
 23. American physicist and electrical engineer.
 24. Smallest portion of an image a computer is capable of printing.
 25. holds electronic circuits, ICs, switches, and other components.
 26. The process of making an executable program.

44 Clues: Austrian inventorCo-author of MosaicData storage deviceDesigned the first ENIAC.Developed the Z1, Z3, and Z4Computer pioneers founded it.Inventor and a computer engineerData equal to either 7 or 8 bits.Used to make electronic documents.Built the first integrated circuit.Coined the term “personal computer.”Type of computer made from apple Inc...

Computer 2015-09-10

Computer crossword puzzle
Across
 1. something that shines
 2. screen emits blue light
 3. something that our bodies produce
 4. system our biological clock
 5. an idea
 6. something that makes us sick
 7. a sickness
 8. a type of light
 9. when there is no light
 10. comes from the sun or bulbs
 11. light the light that keeps us awake
 12. when you are on the internet
Down
 1. when we are not asleep
 2. widespread sickness
 3. how much light something has
 4. when something effects you
 5. a person who studies about things
 6. causes cancer
 7. what helps to sleep
 8. when you type on your phone
 9. book does not emit blue light
 10. what we our bodies need to rest
 11. phones emits blue light
 12. light keeps us awake

24 Clues: an ideaa sicknesscauses cancera type of lightwidespread sicknesswhat helps to sleepsomething that shineslight keeps us awakewhen we are not asleepwhen there is no lightscreen emits blue lightphones emits blue lightwhen something effects youwhen you type on your phonecomes from the sun or bulbshow much light something has...

Computer 2015-09-10

Computer crossword puzzle
Across
 1. phones emits blue light
 2. a type of light
 3. what we our bodies need to rest
 4. something that our bodies produce
 5. comes from the sun or bulbs
 6. an idea
 7. causes cancer
 8. when there is no light
 9. a person who studies about things
 10. when we are not asleep
 11. a sickness
 12. widespread sickness
 13. when you type on your phone
 14. screen emits blue light
Down
 1. what helps to sleep
 2. light keeps us awake
 3. how much light something has
 4. something that shines
 5. book does not emit blue light
 6. system our biological clock
 7. when something effects you
 8. a sickness people get
 9. when you are on the internet

23 Clues: an ideaa sicknesscauses cancera type of lightwhat helps to sleepwidespread sicknesslight keeps us awakesomething that shinesa sickness people getwhen there is no lightwhen we are not asleepphones emits blue lightscreen emits blue lightwhen something effects youcomes from the sun or bulbswhen you type on your phonehow much light something has...

Computer 2014-11-09

Computer crossword puzzle
Across
 1. The elimination of intermediate organizations between the producer and the consumer
 2. is a list of information that is not necessarily related to any other lists or tables.
 3. a computerized record-keeping system
 4. is a standard interactive programming language for getting information from and updating to a database
 5. Conducting business activities electronically over computer networks
 6. consists of records and fields
 7. Key e-commerce infrastructure ingredient
 8. Adapted to the Internet faster than any other arm of finance
 9. is used to model the many-to-one relationship between tblPatient and tblInsurer.
 10. Manufacturing owned and operated by a single company
 11. The columns of a table
 12. Trusted third-party organization or company that issues digital certificates
 13. Standard set of specifications for Internet applications that run on handheld, wireless devices
 14. Used to secure sensitive data
 15. is also referred to as a parent-child or master detail relationship
 16. Tables that are related in this relationship should always have the same primary key
 17. Credit card used to streamline the traditional purchase order and invoice payment processes
 18. Subset of e-commerce that involves consumers selling directly to other consumers
 19. type of relationship that can't be directly modeled in relational database programs
 20. An amount of money that is computerized, stored, and used as cash for e-commerce transactions
 21. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
 22. Subset of e-commerce all the participants are organizations
 23. segmentation Identification of specific markets to target them with advertising messages
 24. Business activities that are strong candidates for: conversion to e-commerce
 25. ensures that only unique values can be assigned in each row for that field(s).
Down
 1. Attachment to an e-mail message or data embedded in a Web site that verifies the identity of a sender or Web Site
 2. is a C2C Web site that specializes in the buying and selling of handmade and vintage items
 3. Has revolutionized the world of investment and finance
 4. Credit card-sized device with an embedded microchip to provide electronic memory and processing capability
 5. statement to retrieve data from one or more tables:
 6. commerce that relies on the use of wireless devices
 7. Capture and process detailed data necessary to update records about fundamental business operations
 8. the most readily identified software is the DBMS itself;
 9. website shopping
 10. is the type that stores information and conducts searches by using data in related tables.
 11. covers the collection of details stored in database.
 12. Use of information and communications technology to simplify the sharing of information between citizen and government
 13. is considered a foreign key in tblOrder since it can be used to refer to given customer
 14. Electronic forum where manufacturers, suppliers, and competitors buy and sell goods, trade market information, and run back-office operations
 15. Direct sale from business to consumer through electronic storefronts
 16. single Web site that offers many products and services at one Internet location
 17. this refers to all of the system’s physical devices.
 18. Form of e-commerce in which customers deal directly with an organization and avoid intermediaries
 19. Business activities that are strong candidates for: conversion to e-commerce
 20. Manufacturing owned and operated by industry groups
 21. type of banking where customers can check balances of their savings, checking, and loan accounts through the internet
 22. Business activities that are strong candidates for: conversion to e-commerce
 23. The rows of a table
 24. domain to help attract mobile users to the Web
 25. Purchases often approach 40 percent of a manufacturing company’s total revenues

50 Clues: website shoppingThe rows of a tableThe columns of a tableUsed to secure sensitive dataconsists of records and fieldsa computerized record-keeping systemKey e-commerce infrastructure ingredientdomain to help attract mobile users to the Webstatement to retrieve data from one or more tables:commerce that relies on the use of wireless devices...

Computer 2014-08-22

Computer crossword puzzle
Across
 1. switch from one effect to another by using a toggle.
 2. physical components of a computer or other electronic system.
 3. diagram.
 4. Line a visible digital signature can be inserted.
 5. compact disc used as a read-only optical memory device for a computer system.
 6. space available.
 7. standard formula of words used in a letter to address the person being written to.
 8. a particular face and size.
 9. Checker verify written text for grammatical correctness.
 10. Letter use from one company to another to the customers or clients.
 11. medium power.
 12. Spacing no space between the lines typed.
 13. connect as or operate.
Down
 1. Checker computer program that checks for spelling.
 2. a book that has words that relate.
 3. movable indicator.
 4. to put data in computer.
 5. the computing part of the computer.
 6. programs and other operating information used by a computer.
 7. read in order to detect errors.
 8. arrangement in straight line relative positions.
 9. a panel to operate the computers.
 10. used to a letter or document.
 11. arrange.
 12. Protection Software program that deletes all viruses.
 13. Styleis used in a business letter helps you keep everything nice and neat.
 14. scans documents and converts them into digital data.
 15. Printer characters are form by minute jets of ink.
 16. Computer personal computer.
 17. Spacing vertical distance between lines of text.

30 Clues: diagram.arrange.medium power.space available.movable indicator.connect as or operate.to put data in computer.a particular face and size.Computer personal computer.used to a letter or document.read in order to detect errors.a panel to operate the computers.a book that has words that relate.the computing part of the computer....

Computer 2014-03-17

Computer crossword puzzle
Across
 1. voorziet de computer van stroom
 2. hiermee kan je tekst ingeven
 3. brein van de pc en zorgt voor alle rekenwerk
 4. alle tastbare, fysieke onderdelen van je pc
 5. hierop kan je alles zien en doen
 6. snelheid van de processor
 7. centrale computer in een netwerk , voor bv bestanden op te slaan
Down
 1. de capaciteit van je grote schijf
 2. meeteenheid voor je scherm met als symbool "
 3. je moet hier je USB-stick insteken
 4. hier kan je een extra geluidskaart, netwerkkaart, enz insteken
 5. nieuw type van een extern geheugen, lijkt op grote USB-stick
 6. je bureaublad op je computer
 7. je computer 'pimpen'
 8. hiermee kan je bv een afbeelding op papier zetten
 9. oftewel werkgeheugen. gegevens worden hier tijdelijk opgeslagen
 10. met dit ding kan je het pijltje op je scherm bewegen
 11. verbind alle onderdelen van je pc aan elkaar
 12. schijf je gegevens worden hier permanent bewaard
 13. een oud model van de USB-stick

20 Clues: je computer 'pimpen'snelheid van de processorhiermee kan je tekst ingevenje bureaublad op je computereen oud model van de USB-stickvoorziet de computer van stroomhierop kan je alles zien en doende capaciteit van je grote schijfje moet hier je USB-stick instekenalle tastbare, fysieke onderdelen van je pcmeeteenheid voor je scherm met als symbool "...

computer 2016-04-20

computer crossword puzzle
Across
 1. standartas failų perdavimui.
 2. puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje.
 3. straipsnio pavadinimas.
 4. Interneto svetainė, kuri teikia vartotojui įvairias
 5. Norint savo ekrane išvysti reikiamą tinklalapį,
 6. Dokumentas, sudarytas iš tekstų ir piešinių.
 7. dokumentai.
 8. simbolių kodavimą kompiuteriuose.
 9. puslapiai.
 10. standartas, apibrėžiantis beveik visų kalbų abėcėlių bei
 11. tinklavietė, interneto svetainė.
Down
 1. pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis
 2. internetinis Dienoraštis; automatiškai formatuojami
 3. ir informaciją.
 4. tai į tinklą sujungtų kompiuterių
 5. ir vietinius kompiuterių tinklus.
 6. vienas ar daugiau tarpusavyje susijusių internetinių
 7. tai privatus, nuo išorinio pasaulio izoliuotas
 8. įvesti jo adresą ... standartu.
 9. Yra programa, skirta atvaizduoti
 10. kompiuterių tinklas.
 11. tinklavietė, interneto svetainė.

22 Clues: puslapiai.dokumentai.ir informaciją.kompiuterių tinklas.straipsnio pavadinimas.standartas failų perdavimui.įvesti jo adresą ... standartu.Yra programa, skirta atvaizduotitinklavietė, interneto svetainė.tinklavietė, interneto svetainė.tai į tinklą sujungtų kompiuteriųir vietinius kompiuterių tinklus.simbolių kodavimą kompiuteriuose....

computer 2017-01-10

computer crossword puzzle
Across
 1. abbreviation for internet service provider
 2. to close a window that has been opened for viewing and\or editing
 3. displays a list of commands,some with images next to them
 4. as give the file a name and\or store the file in a certain place
 5. allows you to organize files and other folders
 6. abbreviation for uniform resource locator, which is an address on the world wide web
 7. WWW stands for the world wide
 8. a file or program that can be uploaded to your computer from the internet or disk.the file or program is uploaded without your knowledge and is intended to do damage to your computer
 9. to quit all application and turn off the computer
 10. a general-purpose machine that processes data according to a set of instructions that are stored internally either temporarily or permanently
 11. this kind of internet connection is much faster than dial up internet access.you can also watch tv on it
 12. to make a change to existing data
 13. the name of the arrow that tracks across the screen as you move the mouse around
 14. to move an object on screen in which its complete movement is visible from starting location to destination
 15. this stands for megahertz
Down
 1. in a graphical user interface a small, pictorial,on screen representation of an object, such as a document, program, folder r disk drive
 2. the main chip on the computer that makes everything go
 3. when you send a letter to someone
 4. to remove an item an item of data from a file or to remove a file from the disk
 5. place where you put files and folders that you want to delete or get rid of
 6. an on-screen represent of a desktop such as used in the macintosh and windows operating system
 7. the most widely used operating system for personal computers for microsoft
 8. a program that you use to view pages on the internet
 9. instruction that tell the computer what to do
 10. allows you to move around through your document
 11. to select an object by pressing the mouse button when the cursor is pointing to the required menu option,icon,or hypertext link
 12. space one of the major browsers,that is used on the internet
 13. your computer or application no longer works correctly and so you loose all the work you've done since the last time you saved

28 Clues: this stands for megahertzWWW stands for the world widewhen you send a letter to someoneto make a change to existing dataabbreviation for internet service providerinstruction that tell the computer what to doallows you to organize files and other foldersallows you to move around through your documentto quit all application and turn off the computer...

Computer 2018-12-10

Computer crossword puzzle
Across
 1. One of the most used OS, bill gates like it
 2. receive data
 3. A software made to break up your computer
 4. mean for virtual private network
 5. the place where the data is stocked
 6. the only fruit that can be a computer
 7. used to navigate the web
 8. introducing illegaly in a computer
 9. Part of the code that is entended to interact visually with the user
 10. The back part of a code, not visible from the visitor but usefull
Down
 1. send data
 2. everything made to interact with the computer
 3. The most used web browser
 4. the most known crypto Currency
 5. One of the most used language for the web
 6. a part of a software
 7. a unique word that give you acces to your thing
 8. all the part Inside a computer
 9. begginner friendly language
 10. To try each key one per one to get acces to Something

20 Clues: send datareceive dataa part of a softwareused to navigate the webThe most used web browserbegginner friendly languagethe most known crypto Currencyall the part Inside a computermean for virtual private networkintroducing illegaly in a computerthe place where the data is stockedthe only fruit that can be a computer...

computer 2021-04-12

computer crossword puzzle
Across
 1. frage3
 2. Frage15
 3. Frage12
 4. Frage19
 5. Frage6
 6. Frage11
 7. Frage16
 8. Frage17
 9. Frage8
 10. Frage14
Down
 1. Frage2
 2. Frage4
 3. Frage13
 4. Frage1
 5. Frage5
 6. Frage9
 7. Frage7
 8. Frage20
 9. Frage10
 10. Frage18

20 Clues: Frage2Frage4frage3Frage1Frage5Frage9Frage6Frage7Frage8Frage13Frage15Frage12Frage19Frage20Frage10Frage11Frage18Frage16Frage17Frage14

Computer 2021-10-14

Computer crossword puzzle
Across
 1. Preference, defines the location of each cell in a worksheet. It consists of a column letter followed by row number.
 2. the spreadsheet located at the top of the window. It presents the name of the active document.
 3. group of organized commands in three sections.
 4. Data is raw, unprocessed information, which needs to be stored in a systematic and organized manner.
 5. special toolbar at the top of the Excel worksheet window.
 6. labels or bars that allow modifying the sheet are displayed.
 7. entered in the active cell.
 8. a graphical representation of a set of data. It provides visual meaning to assetof numbers.
 9. section on the Office Ribbon that gives you access to file function.
 10. this bar located at the bottom of the window which shows very
 11. rectangular highlight that indicates the active cell in a spreadsheet program
 12. shows page break preview before printing.
 13. Pointer, is a box movable to any part of the worksheet. The cell where the pointer is positioned is considered the active cell.
 14. displays and analyzes text and numbers in rows and columns.
 15. they organize related commands; the name of each group appears below
 16. is a vertical series of boxes. A letter on top identifies each column.
 17. even though you have already entered data in yourworksheet, you can rearrange them without having to type
 18. it is a group of three buttons arranged at the left of the Zoom
 19. they appear within each group as mentioned above.
 20. are a series of elements that are part of each menu bar.
 21. first several columns usually contain information about the record.
 22. they are the top section of the Ribbon and contain groups of related
Down
 1. manipulates a list of information and displays graphical representation.
 2. rectangular window that appears docked on the right side of your Excel window
 3. MS Excel supports almost all the programming language applications used in creating macros.
 4. it is the working area where you enter your data.
 5. bar that allows you to observe, insert or edit the
 6. letters in small images next to the tabs and options as shown in the image below.
 7. close the right-bottom of the screen.
 8. package plays a very important role in graphing as it can produce a variety of different charts.
 9. located at the lower-right area of the window. It allows you to a particular area of the spreadsheet.
 10. information.
 11. view of the document.
 12. view, this displays the Excel page in normal view.
 13. Layout view, this displays the exact view of Excel’s page as they will be printed.
 14. Cell, is the cell where you can currently enter information.
 15. allows user to create a pool of data that can be further manipulated.
 16. a combination of a column letter and a row number that identifies a cell on a worksheet
 17. a very small down arrow located in the lower-right
 18. Ribbon.
 19. input box directly to the left of the formula bar
 20. feature that helps you automatically enter data
 21. is a single box in a worksheet. This is the intersection of column and a row. It is the basic unit of a worksheet.
 22. those are the tools that allow you to mobilize both the vertical and
 23. of a command group on the Ribbon
 24. is a horizontal series of boxes. A number on the left identifies each row.

46 Clues: Ribbon.information.view of the document.entered in the active cell.of a command group on the Ribbonclose the right-bottom of the screen.shows page break preview before printing.group of organized commands in three sections.feature that helps you automatically enter datait is the working area where you enter your data....

COMPUTER 2021-10-11

COMPUTER crossword puzzle
Across
 1. .a database contains the name category of each field per column.
 2. .It is the working area where you enter your data.
 3. .It is a bar that allows you to observe, insert or edit the information/formula entered in the active cell.
 4. . in excel are rectangular tabs visible on the bottom left of the excel workbook, the active tab shows the active worksheet available to edit, by default
 5. .can be used to create lists of information grouped together as records.
 6. . They appear within each group as mentioned above.
 7. .Data is raw, unprocessed information, which needs to be stored in a systematic and organized manner.
 8. .This shows page break preview before printing.
 9. .displays and analyzes text and numbers in rows and columns.
 10. .It presents the name of the active document .a piece of written, printed, or electronic matter that provides information or evidence or that serves as an official record.
 11. .defines the location of each cell in a worksheet.
 12. .It allows you to ZOOM-IN or ZOOM-OUT a particular area of ​​the spreadsheet.
 13. .It is a group of three buttons arranged at the left of the Zoom control, close the right-bottom of the screen.
 14. .This makes it easy to solve complex functions thus increasing the efficiency in programming.
 15. .Those are the tools that allow you to mobilize both the vertical and horizontal view of the document.
 16. .is a box movable to any part of the worksheet.
 17. .Another name for rows
 18. .Contains (last name, first name, MI, Address, Tel no)
Down
 1. . is a command line that appears either above or below the main ribbon tabs.
 2. .allows user to create a pool of data that can be further manipulated.
 3. .labels or bars that allow modifying the sheet are displayed.
 4. .This package plays a very important role in graphing as it can produce a variety of different charts, which may be used by different departments to represent statistical data in more visual way.
 5. .Another name for coulms
 6. .This bar located at the bottom of the window which shows very important information.
 7. .is a file that exists of cells in rows and columns and can help arrange, calculate and sort data.
 8. .They are those symbols in the upper-right of the window that allows you to modify the labels, minimize, maximize, share and close the sheet.
 9. .displays and analyzes text and numbers in rows and columns.
 10. .They are the top section of the Ribbon and contain groups of related commands.
 11. .This menu do file related operation, i.e., create new excel documents, open an existing file, save, save as, print file, etc.
 12. .a database is a field representing a common data element in records.
 13. .This displays the exact view of Excel’s page as they will be printed.
 14. .is a single box in a worksheet.
 15. .is the cell where you can currently enter information. An active cell displays a thicker border.
 16. .This is a very small down arrow located in the lower-right corner of a command group on the Ribbon.
 17. .This displays the Excel page in normal view.
 18. . There are a series of elements that are part of each menu bar.
 19. .manipulates a list of information and displays graphical representation.
 20. .They organize related commands; the name of each group appears below the Ribbon.

38 Clues: .Another name for rows.Another name for coulms.is a single box in a worksheet..This displays the Excel page in normal view..This shows page break preview before printing..is a box movable to any part of the worksheet..It is the working area where you enter your data..defines the location of each cell in a worksheet....

COMPUTER 2021-10-11

COMPUTER crossword puzzle
Across
 1. .Contains (last name, first name, MI, Address, Tel no)
 2. .is a box movable to any part of the worksheet.
 3. . is a command line that appears either above or below the main ribbon tabs.
 4. .defines the location of each cell in a worksheet.
 5. .It is a group of three buttons arranged at the left of the Zoom control, close the right-bottom of the screen.
 6. .They are the top section of the Ribbon and contain groups of related commands.
 7. .This makes it easy to solve complex functions thus increasing the efficiency in programming.
 8. .This is a very small down arrow located in the lower-right corner of a command group on the Ribbon.
 9. .displays and analyzes text and numbers in rows and columns.
 10. . a folder or box for holding loose papers that are typically arranged in a particular order for easy reference.
 11. .allows user to create a pool of data that can be further manipulated.
 12. . There are a series of elements that are part of each menu bar.
 13. .This bar located at the bottom of the window which shows very important information.
 14. .manipulates a list of information and displays graphical representation.
 15. .is a single box in a worksheet.
 16. .It is a bar that allows you to observe, insert or edit the information/formula entered in the active cell.
 17. .It allows you to ZOOM-IN or ZOOM-OUT a particular area of ​​the spreadsheet.
 18. .can be used to create lists of information grouped together as records.
 19. .This displays the Excel page in normal view.
 20. .Those are the tools that allow you to mobilize both the vertical and horizontal view of the document.
Down
 1. .It presents the name of the active document .a piece of written, printed, or electronic matter that provides information or evidence or that serves as an official record.
 2. .This menu do file related operation, i.e., create new excel documents, open an existing file, save, save as, print file, etc.
 3. .This displays the exact view of Excel’s page as they will be printed.
 4. .a database contains the name category of each field per column.
 5. .what is our subject
 6. .is a file that exists of cells in rows and columns and can help arrange, calculate and sort data.
 7. . They appear within each group as mentioned above.
 8. .This package plays a very important role in graphing as it can produce a variety of different charts, which may be used by different departments to represent statistical data in more visual way.
 9. .labels or bars that allow modifying the sheet are displayed.
 10. .is the cell where you can currently enter information. An active cell displays a thicker border.
 11. .It is the working area where you enter your data.
 12. .displays and analyzes text and numbers in rows and columns.
 13. .a database is a field representing a common data element in records.
 14. .Data is raw, unprocessed information, which needs to be stored in a systematic and organized manner.
 15. .Another name for rows
 16. .Another name for coulms
 17. .This shows page break preview before printing.
 18. .They organize related commands; the name of each group appears below the Ribbon.
 19. . in excel are rectangular tabs visible on the bottom left of the excel workbook, the active tab shows the active worksheet available to edit, by default
 20. .They are those symbols in the upper-right of the window that allows you to modify the labels, minimize, maximize, share and close the sheet.
 21. .another name for toolbar

41 Clues: .what is our subject.Another name for rows.Another name for coulms.another name for toolbar.is a single box in a worksheet..This displays the Excel page in normal view..is a box movable to any part of the worksheet..This shows page break preview before printing..defines the location of each cell in a worksheet....

Computer 2021-11-09

Computer crossword puzzle
Across
 1. data values for every column stored in rows
 2. collection of elements and procedures
 3. refers to a single electronic document found in WWW
 4. main controlling program of PC
 5. performs fundamental services like security and identification
 6. list of information that isn’t necessarily related to any other list on database
 7. a C2C website that specialize in buying and selling of handmade and vintage items
 8. most common type of enterprise wide system
 9. when two or more network are mixed together
 10. coputer program built-in to PC’s hardware
 11. storehouse for collection of computerized data files
 12. standard set of specifications for internet application that run on handheld wireless device
 13. trusted third party organization or company that issues digital certificate
 14. smallest portable storage device
 15. relies on use of wireless device
 16. a type of printer that prints across papers, that leaves dots on papers
 17. one of the two major objectives of system analysis
 18. ongoing process, beginning when system is fully implemented and continuing until end of system file
 19. convenient way of sending electronic messages
 20. also known as desktop camera
 21. statement used to retrieve data from a table
 22. contains multiple webpage, first page usually serving as homepage
 23. ensures that only unique values can be assigned in each row for that field
Down
 1. component that supplies power to computer
 2. statement used for updating data in existing files
 3. one of the three broad classes of users
 4. statement used for deleting data in existing files
 5. program that enable people to perform everyday task accurately and proficiently
 6. focus on specifying what system will look like
 7. instructs the hardware of PC to do its work
 8. identifier for computer on device in a TCP/IP network
 9. basic requirement for internet access that includes an account with an ISP, computer, Internet application software, modem etc.
 10. used to secure sensitive data
 11. relationship between programs running on separate machines in computer network
 12. people who uses information system for strategic decisions
 13. large wide area network created by US department of defense in 1969
 14. main input device for computers
 15. integrate entire company or enterprise
 16. disk drive reads information from very thin disk called floppy disk
 17. small, high-speed memory are placed between processors and system memory
 18. normally made of characters or labels that is usually separated by dots.
 19. main output device of computer
 20. short for modulator demulator
 21. standard interactive programming language for getting information from and updating to a database
 22. program that searches document for particular keyword and returns list of documents
 23. brain of computer
 24. where B2B, B2C, C2C and e-commerce is used that includes couponing
 25. simplifies sharing of information
 26. translate movement of plastic stick into electronic info that the computer can process
 27. removable storage device that securely stores computer data magnetically
 28. single website that offers many products and services at one internet location
 29. customers can check balances of their savings, checking and loan accounts

52 Clues: brain of computeralso known as desktop cameraused to secure sensitive datashort for modulator demulatormain controlling program of PCmain output device of computermain input device for computerssmallest portable storage devicerelies on use of wireless devicesimplifies sharing of informationcollection of elements and procedures...

computer 2023-06-24

computer crossword puzzle
Across
 1. main circuit board of computer
 2. device that connects two or more packet-switched network
 3. an optical device that projects an image onto a surface, commonly a projection screen
 4. a jack or socket that peripheral hardware plugs in
 5. the process of taking in information from the world around us,
 6. a plate placed at or forming the back of something.
 7. an input device consisting of a stick that pivots on a base and reports its angle or direction to the device it is controlling.
 8. to offer audio output for the listener.
 9. machine connected to computer to make copies
Down
 1. thick wire, or a group of wires
 2. a device that translates sound vibrations in the air into electronic signals
 3. sound that is within the acoustic range of human hearing
 4. a device that captures images from photographic prints
 5. software component that lets the operating system and a device communicate with each other
 6. small digital video camera directly or indirectly connected to a computer
 7. is a printer that interprets commands from a computer to make line drawings on paper with one or more automated pens
 8. piece of metal that sits on top of a computer
 9. small, movable device that lets you control a range of things on a computer
 10. input device to enter numbers
 11. case or covering

20 Clues: case or coveringinput device to enter numbersmain circuit board of computerthick wire, or a group of wiresto offer audio output for the listener.machine connected to computer to make copiespiece of metal that sits on top of a computera jack or socket that peripheral hardware plugs ina plate placed at or forming the back of something....

Computer 2023-01-12

Computer crossword puzzle
Across
 1. จอภาพ
 2. ความผิดพลาดของคอม
 3. ลำโพง
 4. เครื่องสแกนเนอร์
 5. จอสัมผัส
 6. แป้นพิมพ์
 7. อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
 8. หน่วยรับเข้า
 9. อุปกรณ์ประเภทแผ่น
 10. เทปแม่เหล็ก
 11. คำหรือคำศัพท์
 12. ผู้ใช้
 13. โมเด็มที่ส่งแฟกซ์ได้
 14. ก้านควบคุม
 15. การติดต่อ
 16. ระบบคอมพิวเตอร์
 17. เก็บข้อมูลและโปรแกรม
 18. โปรแกรมเพาว์เวอร์พอยต์
 19. หน่วยควบคุม
 20. ฮาร์ดดิสก์
 21. ฐานข้อมูล
 22. แผ่นบันทึก
 23. หน่วยความจำหลัก
 24. คอมพิวเตอร์
Down
 1. โปรแกรมป้องกันไวรัส
 2. เมาส์
 3. เครื่องพิมพ์รายบรรทัด
 4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
 5. หน่วยความจำรอง
 6. เป็นชื่อใช้เรียกซอฟต์แวร์
 7. หน่วยส่งออก
 8. สื่อประสม
 9. ระบบขอมูล
 10. หน่วยความจำแบบอ่าน
 11. ตัวจัดการกับแผ่นต่างๆ
 12. หน่วยเก็บข้อมูล
 13. โปรแกรมเอ็กซ์เซล
 14. เครื่องพิมพ์
 15. ปากกาแสง
 16. บัญชีผู้ใช้
 17. ระบบเครือข่าย
 18. ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม
 19. โปรแกรมเวิร์ด
 20. หน้าต่างของอินเตอร์เน็ต
 21. การโหลดข้อมูล
 22. แสดงเว็บของบริษัท
 23. ลูกกลมควบคุม
 24. รหัสของบางโปรแกรม
 25. เครือข่าย
 26. การเชื่อมต่อเครือข่าย

50 Clues: จอภาพเมาส์ลำโพงผู้ใช้จอสัมผัสปากกาแสงสื่อประสมระบบขอมูลแป้นพิมพ์การติดต่อเครือข่ายฐานข้อมูลก้านควบคุมฮาร์ดดิสก์แผ่นบันทึกหน่วยส่งออกบัญชีผู้ใช้เทปแม่เหล็กหน่วยควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์หน่วยรับเข้าลูกกลมควบคุมระบบเครือข่ายคำหรือคำศัพท์โปรแกรมเวิร์ดการโหลดข้อมูลหน่วยความจำรองหน่วยเก็บข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์หน่วยความจำหลักเครื่องสแกนเนอร์...

Computer 2022-04-27

Computer crossword puzzle
Across
 1. terabyte
 2. appliance
 3. petabyte
 4. microprocessor
 5. device
 6. laptop
 7. slate
 8. device
 9. workstation
 10. micro
 11. tablet
 12. megabyte
 13. gigabyte
 14. multiprocessor
 15. supercomputer
Down
 1. zettabyte
 2. desktop
 3. kilobyte
 4. notepad
 5. byte
 6. personal computer
 7. notebook
 8. internet
 9. computer
 10. pc
 11. mainframe
 12. netbook
 13. handheld
 14. microprocessor
 15. mobile
 16. exabyte
 17. yottabyte

32 Clues: pcbyteslatemicrodevicelaptopdevicemobiletabletdesktopnotepadnetbookexabyteterabytekilobytepetabytenotebookinternetcomputerhandheldmegabytegigabytezettabyteappliancemainframeyottabyteworkstationsupercomputermicroprocessormicroprocessormultiprocessorpersonal computer

computer 2022-05-21

computer crossword puzzle
Across
 1. A format for an image file
 2. 81 119 101 114 116(ASCII)
 3. What do you call a computer on a network that requests files from another computer?
 4. A printed circuit board controlling output to a display screen
 5. Computer memory on which data has been pre-recorded
 6. the connection point in a computer device where data from many directions converge and are then sent out in many directions to respective devices, it may also act as a switch by preventing specific data packets from proceeding to a destination.
 7. a family of open-source Unix-like operating systems and was operating system kernel first released on September 17, 1991, by Linus Torvalds.
 8. an element of a graphical user interface which has various purposes. It typically shows which programs are currently running, it is a form of a strip located along one edge of the screen.
 9. A panel of keys that operate a computer or typewriter
 10. A small handheld device which is moved across a mat or flat surface to move the cursor on a computer screen
Down
 1. A system interface that uses icons, menus and a mouse (to click on the icon or pull down the menus) to manage interaction with the system. Developed by Xerox, was popularized by the Apple Macintosh in the 1980s.
 2. Hardware devices that are not part of the main computer system and are often added later to the system.
 3. in 1973, the US defence Advance Research Project Agency (DARPA) developed communication system, what is it?
 4. A code for representing English characters as numbers
 5. command used to clear the screen in DOS box
 6. command used to display each directory name along with the names of any subdirectories within it.
 7. small files, often including unique identifiers that web servers send to browsers. These then can be sent back to the server each time your browser requests a new page. It's a way for a website to remember you, your preferences, and your habits online.
 8. refers to servers that are accessed over the Internet, and the software and databases that run on those servers and the servers are located in data centres all over the world.
 9. Worlds most powerful supercomputer.
 10. the basic unit of information in computer storage and processing, it also consists of 8 adjacent binary digits

20 Clues: 81 119 101 114 116(ASCII)A format for an image fileWorlds most powerful supercomputer.command used to clear the screen in DOS boxComputer memory on which data has been pre-recordedA code for representing English characters as numbersA panel of keys that operate a computer or typewriterA printed circuit board controlling output to a display screen...

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 2. an abbreviation for Google Mail.
 3. manages all of the other application programs in a computer.
 4. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound.
 5. the main printed circuit board (PCB) in a computer.
 6. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 7. the hardware component that stores all of your digital content.
 8. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 9. a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper.
 10. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 11. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 12. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 13. acronym that stands for random-access memory.
 14. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
 15. is a combination of "Web" and "video camera."
 16. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
Down
 1. an output device that displays information being processed in a computer.
 2. convert the audio sound waves into electrical signals.
 3. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
 4. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 5. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 6. stands for "modulator-demodulator," is a device connecting your home to your internet service provider (ISP) through a physical connection.
 7. is a device that provides Wi-Fi and is typically connected to a modem.
 8. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 9. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 10. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.
 11. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys.
 12. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 13. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 14. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen.
 15. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.

31 Clues: an abbreviation for Google Mail.acronym that stands for random-access memory.is a combination of "Web" and "video camera."the main printed circuit board (PCB) in a computer.convert the audio sound waves into electrical signals.manages all of the other application programs in a computer.a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text....

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 2. an abbreviation for Google Mail.
 3. manages all of the other application programs in a computer.
 4. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound.
 5. the main printed circuit board (PCB) in a computer.
 6. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 7. the hardware component that stores all of your digital content.
 8. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 9. a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper.
 10. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 11. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 12. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 13. acronym that stands for random-access memory.
 14. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
 15. is a combination of "Web" and "video camera."
 16. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
Down
 1. an output device that displays information being processed in a computer.
 2. convert the audio sound waves into electrical signals.
 3. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
 4. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 5. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 6. stands for "modulator-demodulator,".
 7. is a device that provides Wi-Fi and is typically connected to a modem.
 8. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 9. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 10. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.
 11. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys.
 12. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 13. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 14. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen.
 15. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.

31 Clues: an abbreviation for Google Mail.stands for "modulator-demodulator,".acronym that stands for random-access memory.is a combination of "Web" and "video camera."the main printed circuit board (PCB) in a computer.convert the audio sound waves into electrical signals.manages all of the other application programs in a computer....

Computer 2023-11-14

Computer crossword puzzle
Across
 1. is a Romanian cybersecurity technology company headquartered in Bucharest, Romania, with offices in the United States, Europe
 2. primarily a scanner that scans and removes malicious software, including rogue security software, adware, and spyware
 3. is a trialware file archiver and compressor for Microsoft Windows, macOS, iOS and Android.
 4. is a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 5. an electronic circuit board in a computer which interconnects hardware devices attached to it — which is to say, all of the
 6. a set of files that help your computer's operating system interface with certain pieces of hardware, like a graphics card
 7. the standard output devices used with computer systems that enable the listener to listen to a sound as an outcome
 8. drives are commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.
 9. is a Russian multinational cybersecurity and anti-virus provider headquartered in Moscow, Russia, and operated by a holding c
 10. a semiconductor-based storage device, which typically uses NAND flash memory to save persistent data.
 11. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen
 12. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 13. a video camera that is connected to a computer or other device, typically via a USB port, and is used to capture and transmit
 14. an output device that displays information being processed in a computer
Down
 1. is a type of computer software program that provides services to software applications beyond those available from the oper
 2. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys
 3. is an organized collection of data or a type of data store based on the use of a database management system
 4. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries fr
 5. is an interpreted, high-level and general-purpose programming language and is one of the most popular languages.
 6. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 7. is a word processor software included with Windows 95 and later, until Windows 11
 8. the logic circuitry that responds to and processes the basic instructions that drive a computer
 9. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 10. is a high-level, class-based, object-oriented programming language that is designed to have as few implementation dependencies as possible.
 11. a popular cloud file storage or file hosting service. It enables individual users and businesses to store, locate, manage, and share digital assets from a centralized location.
 12. is a type of proprietary software that is initially shared by the owner for trial use at little or no cost.
 13. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 14. has an attached microphone that lets you talk. It is mostly used in video conferencing or video calls you make,
 15. the most important software that runs on a computer. It manages the computer's memory and processes, as well as all of its so
 16. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen
 17. is a web browser developed by Apple Inc.
 18. used for immediate data storage and retrieval

32 Clues: is a web browser developed by Apple Inc.used for immediate data storage and retrievalan output device that displays information being processed in a computera type of proprietary software that is released without charge to the public.a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering....

Computer 2023-12-08

Computer crossword puzzle
Across
 1. ctrl+x
 2. komputer arxitekturası hansı alimin adı ilə bağlıdır
 3. siçanın növü
 4. toner hansı növ printere aiddir
 5. ilk ferdi komputer yaradan şirkət
 6. daxili qurğuları qoşmaq üçün olan yuva
 7. komputer qoşulanda ilk işe düşen sistem
 8. ilk proqramşı qadın
 9. fərdi komputerleri kütlevi istehsal eden şirket
 10. 1.44mb ölçülü bezen fdd adlanan yaddaş
 11. vinçestr yaddaş
 12. mikroprosessorun diger adı
 13. xarici qurğuları qoşmaq üçün olan yuva
 14. elektrikden asılı yaddaş
 15. en süretli yaddaş
Down
 1. virus düşməyən yaddaş
 2. 2000ci ilde yaradılmış ve en süretli port
 3. ilk komputer
 4. esas ve giriş qurğusu
 5. reqem klaviaturasını aktivleşdiren klaviş
 6. çox tutumlu ve geniş yayılmış yaddaş növü
 7. displeyin diger adı
 8. qurğuları öyrenen sahe
 9. emeliyyat sistemi
 10. vaxtı ve tarixi nizamlayan yaddaş
 11. skan edilmiş tesvirin formatı

26 Clues: ctrl+xilk komputersiçanın növüvinçestr yaddaşemeliyyat sistemien süretli yaddaşdispleyin diger adıilk proqramşı qadınvirus düşməyən yaddaşesas ve giriş qurğusuqurğuları öyrenen saheelektrikden asılı yaddaşmikroprosessorun diger adıskan edilmiş tesvirin formatıtoner hansı növ printere aiddirilk ferdi komputer yaradan şirkət...

Computer 2023-12-07

Computer crossword puzzle
Across
 1. komputer arxitekturası hansı alimin adı ilə bağlıdır
 2. elektrikden asılı yaddaş
 3. komputer qoşulanda ilk işe düşen sistem
 4. skan edilmiş tesvirin formatı
 5. mikroprosessorun diger adı
 6. emeliyyat sistemi
 7. displeyin diger adı
 8. ilk proqramşı qadın
 9. daxili qurğuları qoşmaq üçün olan yuva
 10. xarici qurğuları qoşmaq üçün olan yuva
 11. vinçestr yaddaş
 12. en süretli yaddaş
 13. 2000ci ilde yaradılmış ve en süretli port
 14. fərdi komputerleri kütlevi istehsal eden şirket
 15. ctrl+x
Down
 1. esas ve giriş qurğusu
 2. ilk komputer
 3. çox tutumlu ve geniş yayılmış yaddaş növü
 4. reqem klaviaturasını aktivleşdiren klaviş
 5. vaxtı ve tarixi nizamlayan yaddaş
 6. toner hansı növ printere aiddir
 7. siçanın növü
 8. ilk ferdi komputer yaradan şirkət
 9. qurğuları öyrenen sahe
 10. 1.44mb ölçülü bezen fdd adlanan yaddaş
 11. virus düşməyən yaddaş

26 Clues: ctrl+xilk komputersiçanın növüvinçestr yaddaşemeliyyat sistemien süretli yaddaşdispleyin diger adıilk proqramşı qadınesas ve giriş qurğusuvirus düşməyən yaddaşqurğuları öyrenen saheelektrikden asılı yaddaşmikroprosessorun diger adıskan edilmiş tesvirin formatıtoner hansı növ printere aiddirvaxtı ve tarixi nizamlayan yaddaş...

computer 2024-04-12

computer crossword puzzle
Across
 1. Storage.
 2. where the data that the processor is currently using is stored.
 3. another way to say info
 4. makes words
 5. sends wife signals to the router
 6. a type of file
 7. Calling.
 8. Sound
 9. almost pops up on every website when opened
 10. curser mover
 11. what you look at it when you work with a computer
 12. another way to say "digital versatile disc"
Down
 1. A computer would not be able to work without it
 2. some one that infiltrates your info for their own benefit
 3. drive/ Type of data storage.
 4. how computers link together
 5. Has all hardware on it
 6. a way to measure how fast/slow frame rate
 7. converts attributes of one electrical device or system to those of an otherwise incompatible device or system
 8. talking.
 9. most popular searching engine
 10. button/ press to turn on the computer
 11. to write scripts
 12. address/ a type of address of the computer
 13. gaming.
 14. a type of OPERAATING SYSTEM
 15. the place you write code

27 Clues: Soundgaming.Storage.talking.Calling.makes wordsa type of filecurser moverto write scriptsHas all hardware on itanother way to say infothe place you write codehow computers link togethera type of OPERAATING SYSTEMmost popular searching enginedrive/ Type of data storage.sends wife signals to the routerbutton/ press to turn on the computer...

computer 2022-01-14

computer crossword puzzle
Across
 1. tasking the simultaneous execution of two or more programs in one computer is called
 2. A small input device with one or more buttons used as for painting or drawing is
 3. if the new facts are consistent with all the other facts that have already been asserted, then nothing will be retracted from the set of facts that are known to be true. What is this property called?
 4. the process of mapping ordinary messages into encoded messages is called
 5. risc processors are 70 percent faster than which processors
 6. example for a multiuser operating system is
 7. Express in Windows we can maintain multiple E-mail and newsgroup accounts in
 8. expansion a macro call leads to
 9. A list of tasks a system could perform is known as
 10. Express To create our own web page, we can use what, which is another tool included with Windows 98
 11. In uniprocessor systems which channels are used to provide direct information transfer between the device and main memory
Down
 1. computers can be made very knowledgeable but are far from being
 2. Identifiers, keywords, constants, operators and punctuation symbols such as commas and parentheses are typical
 3. the process of recognizing the lexical components in a source string is called:
 4. The computer with multiple processors with shared memory space is known as
 5. to move a program or operating system from one hardware platform to another is:
 6. A security method that identifies a specific authorized user of a computer system, by a unique string of character that user types as an identification code is
 7. A secondary processor used to speed up operations by taking over a specific part of the main processor’s work is called
 8. The name of the device used for a user to computer communications, usually the display and the keyboard is called
 9. A program that translates a high-level programming language such as C or Pascal into a machine language program is called
 10. bit an extra or redundant bit used to detect transmission errors is called

21 Clues: expansion a macro call leads toexample for a multiuser operating system isA list of tasks a system could perform is known asrisc processors are 70 percent faster than which processorscomputers can be made very knowledgeable but are far from beingthe process of mapping ordinary messages into encoded messages is called...

Computer 2020-08-12

Computer crossword puzzle
Across
 1. is an output device
 2. is a brain 9f computer
 3. cycle is used in computer
 4. are used to draw strokes
 5. saves our time
 6. saves our data
 7. is used to record voice
 8. helps us to take printout
 9. is used to select colours
 10. is a machine
 11. tool remove what ever we donot want on screen
Down
 1. is used for drawing
 2. is used for typing
 3. is used to draw lines
 4. is a pointing device
 5. is used to go from one place to another
 6. is an input device
 7. show us time
 8. makes computer games lots more fun
 9. helps us to take photographs
 10. display what we type

21 Clues: show us timeis a machinesaves our timesaves our datais used for typingis an input deviceis used for drawingis an output deviceis a pointing devicedisplay what we typeis used to draw linesis a brain 9f computeris used to record voiceare used to draw strokescycle is used in computerhelps us to take printoutis used to select colours...

Computer 2013-10-14

Computer crossword puzzle
Across
 1. a hand-operated electronic device that controls the cursor on the screen
 2. a planner who draws up a personal scheme of action
 3. a computer hardware that transforms output into input
 4. a device which accesses short term memory on a computer
 5. an instrument for converting sound waves
 6. controller a device used with games or entertainment system
 7. a device that can be used to insert data into a computer
 8. a high-capacity, self-contained storage device containing a read-write mechanism plus one or more hard disks
 9. a laser printer is a common type of computer printer that rapidly produces high quality text and graphics on plain paper
 10. a device that displays signals on a computer screen
 11. an object used to project rays of light
Down
 1. a device that blasts out sound
 2. a machine for printing text or pictures onto a paper
 3. a small, flat flash drive used in digital cameras and cell phones
 4. a piece of computer on which information can be stored
 5. it transfers the data out of the computer
 6. a device for photographing visual images
 7. a panel of keys that operate a computer or typewriter
 8. a device for examining,reading and monitoring something
 9. a small plastic disc on which digital information is stored

20 Clues: a device that blasts out soundan object used to project rays of lighta device for photographing visual imagesan instrument for converting sound wavesit transfers the data out of the computera planner who draws up a personal scheme of actiona device that displays signals on a computer screena machine for printing text or pictures onto a paper...

computer 2014-03-17

computer crossword puzzle
Across
 1. de snelheid van processor
 2. biedt plaats om al je interne hardware te bevestigen.
 3. brein van de PC en zorgt voor alle rekenwerk.
 4. met welk randapparaat kun je bestanden selecteren/verslepen
 5. GHz is de afkorting voor?
 6. engels woord voor toetsenbord
 7. zeer krachtige & stabiele computers voor bv.banken
 8. het meest zichtbare onderdeel van de computer
 9. is een computerkast
 10. alle tastbare (fysieke) onderdelen van de computer noemen we...
 11. wat is zo'n 3Megabyte groot?
Down
 1. Capaciteit ( = de grootte ) wordt weergegeven in
 2. hardware en software vormen samen het...
 3. meeteenheid waarin het scherm gemeten wordt
 4. centrale computer in een netwerk , voor bv. bestanden op te slaan.
 5. een randapparaat dat zowel voor invoer als voor uitvoer zorgt
 6. MHz is de afkorting voor?
 7. Verbindt alle onderdelen met elkaar ,zodat ze kunnen samenwerken.En bevat verschillende aansluitingen specifiek voor elke type van hardware-onderdeel.
 8. een draagbare computer
 9. wat is de afkorting voor Random Access Memory?

20 Clues: is een computerkasteen draagbare computerde snelheid van processorMHz is de afkorting voor?GHz is de afkorting voor?wat is zo'n 3Megabyte groot?engels woord voor toetsenbordhardware en software vormen samen het...meeteenheid waarin het scherm gemeten wordtbrein van de PC en zorgt voor alle rekenwerk.het meest zichtbare onderdeel van de computer...

Computer 2014-12-20

Computer crossword puzzle
Across
 1. / Es la primera maquina inventada de calculo numérico inventada en el siglo XIX
 2. / Es un tipo de software que el usuario debe pagar para poder usarlo
 3. / Cual es el programa de office que maneja base de datos
 4. / Es la compañía que crea el programa Acrobat Reader
 5. / Es el programa de office que se basa en el manejo de diapositivas
 6. / Es un conjunto de datos agrupados bajo un mismo nombre
 7. / Cuando deseamos enviar un archivo por un correo electrónica utilizamos la opción
 8. / Es el sistema operativo de las tablets
 9. / Es una suite de programas como word, excel, powerpoint, access, etc.
 10. / Es un conjunto de programas que controlan el funcionamiento básico de la computadora
 11. / Es el programa de office para el manejo de diseño gráfico
 12. / Cual es la última versión de windows en el mercado
 13. / Es un menú que aparece con el botón derecho del mouse
 14. / Son los signos usados en internet para expresar ideas
 15. / Con que otro nombres se le conoce a los circuitos integrados
 16. / Es un tipo de software que tiene deshabilitadas varias opciones como guardar, imprimir
 17. / Además de windows, otro ejemplo de sistema operativo
 18. / Es un tipo de software que no tiene ningun costo para el usuario
 19. i / Es la primera computadora comercial
 20. / Es un programa que proteje a la computadora que pueda ser infectada por virus informático
 21. / Es la agrupación de 1024 kilobytes
 22. duro / Es el principal periferico de la computadora para almacenar información
 23. / Es el dispositivo más antiguo para procesar datos, lo utilizaban los chinos para contar
 24. / Los audifonos es un ejemplo de dispositivos de
 25. / Es la agrupación de 1024 megabytes
 26. / Computadora e integradora numérica y electrónica son la siglas de
Down
 1. / Dispositivo inventado por Blaise Pascal para contar
 2. / Es el principal componente de las computadoras de la cuarta generación
 3. / Es un tipo de impresaora muy rapida y que casi no produce ruido al imprimir
 4. / Es un ejemplo de dispositivo de entrada y salida
 5. / Correo electrónico no solicitado que se envía a destinatarios con fines publicitarios o comerciales
 6. / Empresa que crea office y windows
 7. / primera computadora digital de programa almacenado
 8. / Es un dispositivo electronico que permite procesar gran cantidad de datos con velocidad
 9. / Es un programa que permite comprimir archivos
 10. / Es la memori representada por los discos duros, USB, etc
 11. / Es aquella parte del nombre del archivo que define la aplicación con que fue hecho dicho archivo
 12. / Es un periferico que produce en papel lo creado en la computadora
 13. / Es el medio más usado en la actualidad para el manejo de información a distancia
 14. / Es un programa que se autoejecuta y se propaga intercambiando copias de si mismo
 15. / Es la agrupación de 1024 gigabytes
 16. / Es la red social más usada en la actualidad
 17. / Es un sistema operativo gráfico basado en iconos y ventanas
 18. / Es la imagen que representa a un programa en el escritorio
 19. / Es un ejemplo de antivirus informático
 20. / Es la agrupación de 1024 bytes
 21. / Es un área visual, de forma rectangular, que contiene algún tipo de interfaz con el usuario
 22. / Es un conjunto de componentes lógicos o programas en la computadora
 23. / Es un tipo de softwae de prueba, normalmente 30 días

49 Clues: / Es la agrupación de 1024 bytes/ Empresa que crea office y windows/ Es la agrupación de 1024 gigabytes/ Es la agrupación de 1024 kilobytes/ Es la agrupación de 1024 megabytesi / Es la primera computadora comercial/ Es el sistema operativo de las tablets/ Es un ejemplo de antivirus informático/ Es la red social más usada en la actualidad...

Computer 2015-05-31

Computer crossword puzzle
Across
 1. Helped create the USB
 2. Helped create the Turing machine
 3. Created the gigahertz computer processor
 4. Created the first widely used web browser
 5. Helped create the first electronic general computer
 6. Created and expanded the video game industry
 7. Atanasoff Created the first electronic digital computer
 8. Created modern style computing
 9. High level hackers
 10. Helped create the first programmable computer
Down
 1. Created the idea of allowing students to use computers as
 2. Created the integrated circuit
 3. Helped create the first computer game
 4. Created the universal processor
 5. Created the first American electronic computer
 6. Helped create the first personal computer
 7. Created the transistor
 8. Created the BASIC programming language
 9. Created the idea of playing video games on a TV screen
 10. Created the first printed circuit board

20 Clues: High level hackersHelped create the USBCreated the transistorCreated the integrated circuitCreated modern style computingCreated the universal processorHelped create the Turing machineHelped create the first computer gameCreated the BASIC programming languageCreated the first printed circuit boardCreated the gigahertz computer processor...

computer 2020-02-24

computer crossword puzzle
Across
 1. - This is the screen that appears if you are not browsing the Internet, reading a file, or playing a game. Your icons are on this screen.
 2. - This is a secret code to protect your data and can keep others from accessing your computer.
 3. - When you click on an icon, it is a shortcut to a file or program.
 4. -This is an abbreviation for "sending particularly annoying messages"; it stands for unwanted e-mail.
 5. - A picture or design on your desktop for decoration.
 6. and drop - To do this, you click on something and hold the button down. This will move the object you clicked on and will leave it where you let go of the button. So it drags it and drops it.
 7. - This is simply a way to send a message from one computer to another.
 8. - This is the first page you see when you open your browser. You can make any page your homepage.
 9. - This is that small blinking line that shows you where your next typed letter or number will go.
 10. - This is the process where you copy something from another computer or the Internet, and save it on your computer.
 11. bar - The bar beside the Start button that shows what programs are open.
 12. - Anyone using a computer.
 13. - This is a picture or an image.
 14. - This is the program you use to browse files. A web browser will browse internet files, like Firefox or Internet Explorer.
 15. - You have to do this to get access to a computer. You just type in a certain name or code.
Down
 1. - Software that was written to do bad stuff to your computer.
 2. - Many computers that are connected like a web so you can see what other computer operators show you and you can show them things as well.
 3. - This is an abbreviation for Frequently Asked Questions.
 4. - This is all the instructions for the computer or a program designed to do different things. Examples are: Microsoft Word, Internet Explorer, and Windows.
 5. - This is a picture that pops up when you are not using your computer.
 6. click - When you right click on the mouse, you are given a menu of options.
 7. - The address of documents and resources on the internet.
 8. - Any information stored by a computer. It can be files, E-mails, video games, songs, pictures, etc.
 9. - This is an extra copy of a file or document.
 10. or World Wide Web - Group of internet servers linking computers around the world.
 11. - This is the data that a computer stores. Long term memory must be saved to the hard drive.
 12. - This is a small symbol or picture that represents a program or other things.

27 Clues: - Anyone using a computer.- This is a picture or an image.- This is an extra copy of a file or document.- A picture or design on your desktop for decoration.- This is an abbreviation for Frequently Asked Questions.- The address of documents and resources on the internet.- Software that was written to do bad stuff to your computer....

computer 2021-04-12

computer crossword puzzle
Across
 1. Frage12
 2. Frage7
 3. frage3
 4. Frage4
 5. Frage19
 6. Frage6
 7. Frage15
 8. Frage17
 9. Frage9
 10. Frage13
 11. Frage10
Down
 1. Frage20
 2. Frage5
 3. Frage11
 4. Frage1
 5. Frage2
 6. Frage8
 7. Frage18
 8. Frage16
 9. Frage14

20 Clues: Frage5Frage7frage3Frage1Frage2Frage4Frage6Frage8Frage9Frage20Frage11Frage12Frage19Frage15Frage17Frage18Frage16Frage13Frage14Frage10

computer 2021-04-12

computer crossword puzzle
Across
 1. Frage16
 2. Frage12
 3. Frage11
 4. Frage3
 5. Frage4
 6. Frage19
 7. Frage6
 8. Frage15
 9. Frage9
 10. Frage14
 11. Frage13
Down
 1. Frage10
 2. Frage5
 3. Frage20
 4. Frage1
 5. Frage2
 6. Frage7
 7. Frage8
 8. Frage18
 9. Frage17

20 Clues: Frage5Frage3Frage1Frage2Frage4Frage7Frage6Frage8Frage9Frage10Frage16Frage20Frage12Frage11Frage19Frage15Frage18Frage14Frage17Frage13

computer 2021-04-12

computer crossword puzzle
Across
 1. Frage12
 2. Frage7
 3. frage3
 4. Frage4
 5. Frage19
 6. Frage6
 7. Frage15
 8. Frage17
 9. Frage9
 10. Frage13
 11. Frage10
Down
 1. Frage20
 2. Frage5
 3. Frage11
 4. Frage1
 5. Frage2
 6. Frage8
 7. Frage18
 8. Frage16
 9. Frage14

20 Clues: Frage5Frage7frage3Frage1Frage2Frage4Frage6Frage8Frage9Frage20Frage11Frage12Frage19Frage15Frage17Frage18Frage16Frage13Frage14Frage10

computer 2021-04-12

computer crossword puzzle
Across
 1. Frage16
 2. Frage1
 3. Frage10
 4. Frage7
 5. Frage6
 6. Frage11
 7. Frage18
 8. Frage2
 9. Frage4
Down
 1. Frage8
 2. Frage9
 3. Frage17
 4. Frage14
 5. Frage5
 6. Frage19
 7. Frage12
 8. Frage3
 9. Frage20
 10. Frage13
 11. Frage15

20 Clues: Frage8Frage9Frage1Frage5Frage7Frage6Frage3Frage2Frage4Frage16Frage17Frage14Frage10Frage19Frage12Frage20Frage11Frage18Frage13Frage15

COMPUTER 2021-04-08

COMPUTER crossword puzzle
Across
 1. Abbreviation for "Sending Particularly Annoying Messages;" unwanted emails .
 2. Where many computers are connected like a web; gives users the ability to see/share information back and forth.
 3. An extra copy of a file or document.
 4. Used to browse Internet files (Firefox, Internet Explorer, etc.)
 5. Software that was written to do bad stuff to your computer.
 6. Any information stored by a computer (such as files, emails, songs, etc.).
 7. A small symbolic picture that represents a program or other things.
 8. The address of documents and resources on the Internet.
 9. This is all the instructions for the computer or a program designed to do different things (such as Microsoft Word, Internet Explorer, and Windows).
 10. Refers to the first page you see when you open your browser.
 11. Used as a simple way to send messages from one person to another.
 12. A picture or design on your desktop for decoration.
 13. When you click on an icon, it is considered a _____________ to a file or program.
 14. Data that a computer stores.
Down
 1. The screen that appears if you are not browsing the Internet; your favorite/most used icons are usually located there.
 2. A secret code to protect your data and keep others from accessing your computer.
 3. The process where you copy something from another computer or the Internet and save it on your computer.
 4. When you _______ click, you are given a menu of options to perform.
 5. A picture that pops up when you are not using your computer.
 6. ___________ and Drop, feature used when you want to move an object.
 7. The bar located at the bottom of your window, that shows what programs are open.
 8. or World Wide Web, a group of Internet servers linking computers around the world.
 9. You have to do this to get access to a computer by typing in a certain name or code).
 10. An abbreviation for "Frequently Asked Questions."
 11. Anyone using a computer

25 Clues: Anyone using a computerData that a computer stores.An extra copy of a file or document.An abbreviation for "Frequently Asked Questions."A picture or design on your desktop for decoration.The address of documents and resources on the Internet.Software that was written to do bad stuff to your computer....

Computer 2022-04-27

Computer crossword puzzle
Across
 1. terabyte
 2. appliance
 3. petabyte
 4. microprocessor
 5. device
 6. laptop
 7. slate
 8. device
 9. workstation
 10. micro
 11. tablet
 12. megabyte
 13. gigabyte
 14. multiprocessor
 15. supercomputer
Down
 1. zettabyte
 2. desktop
 3. kilobyte
 4. notepad
 5. byte
 6. personal computer
 7. notebook
 8. internet
 9. computer
 10. pc
 11. mainframe
 12. netbook
 13. handheld
 14. microprocessor
 15. mobile
 16. exabyte
 17. yottabyte

32 Clues: pcbyteslatemicrodevicelaptopdevicemobiletabletdesktopnotepadnetbookexabyteterabytekilobytepetabytenotebookinternetcomputerhandheldmegabytegigabytezettabyteappliancemainframeyottabyteworkstationsupercomputermicroprocessormicroprocessormultiprocessorpersonal computer

Computer 2022-10-18

Computer crossword puzzle
Across
 1. Ctrl + S
 2. can search for and watch videos
 3. father of computer
 4. Ctrl + I
 5. allows the computer to read graphics
 6. it protects your computer
 7. Two or more computers connected to each other
 8. Ctrl + B
 9. wide area network
 10. most used app in the world
 11. local area network
 12. an OS with a small budget
Down
 1. can speed up your computer
 2. Ctrl + .
 3. ways to clean a computer
 4. Ctrl + R
 5. ways you can access the internet
 6. short term memory
 7. performs calculations
 8. commonly used operating system
 9. Main circuit in a computer

21 Clues: Ctrl + SCtrl + .Ctrl + RCtrl + ICtrl + Bshort term memorywide area networkfather of computerlocal area networkperforms calculationsways to clean a computerit protects your computeran OS with a small budgetcan speed up your computerMain circuit in a computermost used app in the worldcommonly used operating systemcan search for and watch videos...

Computer 2022-11-24

Computer crossword puzzle
Across
 1. a device that translates sound vibrations in the air into electronic signals and scribes them to a recording medium or over a loudspeaker
 2. the technology that connects your offices, data centers, cloud applications, and cloud storage together
 3. a device with a screen that shows a rendered electronic image
 4. accelerate graphics rendering
 5. which allow for easy use of a computer's processing power, as well as applications
 6. short term memory where data is stored as the processor needs it
 7. a piece of data from a website that is stored within a web browser that the website can retrieve at a later time
 8. for putting information including letters, words and numbers into your computer
 9. a type of data storage device that is used in laptops and desktop computers
Down
 1. the circuit board that connects all of your hardware to your processor
 2. a worldwide system of computer networks
 3. an electronic game in which players control images on a video screen
 4. consists of a series of computers linked together to form a network in a circumscribed location
 5. tell everything from your graphics processing unit (GPU) to your disk drives and screens what to do
 6. a small, movable device that lets you control a range of things on a computer
 7. managing traffic between these networks by forwarding data packets to their intended IP addresses, and allowing multiple devices to use the same Internet connection
 8. to offer audio output for the listener
 9. program that provides a way to look at and interact with all the information on the World Wide Web
 10. circulates air through the radiator so it can release engine heat into the surrounding air
 11. an item like a word or button that points to another location
 12. electronic machinery that carries out instructions from programs that allows a computer or other device to perform its tasks

21 Clues: accelerate graphics renderingto offer audio output for the listenera worldwide system of computer networksa device with a screen that shows a rendered electronic imagean item like a word or button that points to another locationshort term memory where data is stored as the processor needs it...

Computer 2016-12-28

Computer crossword puzzle
Across
 1. Eingabegerät
 2. Betriebssystem
 3. kleinste Speichereinheit
 4. hatte 18000 Röhren
 5. vgl. Bild 1
 6. versorgt den Computer mit Strom
 7. vgl. Bild 5
 8. universal serial bus
 9. dient dem Lesen von DVD's
 10. Erbauer der Z1
 11. Gerät für Tonausgabe
 12. Farbmittel für Laserdrucker
 13. Bildausgabe
 14. Schnittstelle für Festplatten
 15. Computerpionier und Kryptoanalytiker
 16. transportables Speichermedium
 17. verarbeitet Befehle
 18. Local Area Network
Down
 1. transportiert Daten
 2. Schnittstelle für PC-Karten
 3. versorgt BIOS-Chip mit Energie
 4. freies Betriebssystem
 5. dient der Ausgabe auf Papier
 6. 8 bit
 7. schützt Prozessor vor Überhitzung
 8. Hauptplatine
 9. vgl. Bild 6
 10. vgl. Bild 5
 11. dient der Datenspeicherung
 12. vgl. Bild 4
 13. vgl. Bild 3
 14. vgl. Bild 2
 15. Laptop
 16. Eingabegerät
 17. Prozessor
 18. Arbeitsspeicher
 19. alte Festplatten-Schnittstelle

37 Clues: 8 bitLaptopProzessorvgl. Bild 1vgl. Bild 6vgl. Bild 5vgl. Bild 5vgl. Bild 4vgl. Bild 3vgl. Bild 2BildausgabeEingabegerätHauptplatineEingabegerätBetriebssystemErbauer der Z1Arbeitsspeicherhatte 18000 RöhrenLocal Area Networktransportiert Datenverarbeitet Befehleuniversal serial busGerät für Tonausgabefreies Betriebssystemkleinste Speichereinheit...

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 2. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
 3. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.
 4. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen
 5. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 6. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
 7. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 8. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 9. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 10. an electronic circuit board in a computer which interconnects hardware devices attached to it — which is to say, all of the
 11. acronym that stands for random-access memory.
 12. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 13. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 14. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
Down
 1. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 2. the hardware component that stores all of your digital content
 3. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys
 4. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 5. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 6. an output device that displays information being processed in a computer.
 7. is a combination of "Web" and "video camera."
 8. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 9. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 10. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound
 11. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.

25 Clues: is a combination of "Web" and "video camera."acronym that stands for random-access memory.the hardware component that stores all of your digital contenta text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.a piece of output gear that connects to a computer to produce sound...

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. is a combination of "Web" and "video camera."
 2. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 3. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 4. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 5. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 6. acronym that stands for random-access memory.
 7. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound.
 8. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 9. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
 10. the main printed circuit board (PCB) in a computer.
 11. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 12. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys.
 13. a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper.
Down
 1. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 2. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.
 3. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 4. an output device that displays information being processed in a computer.
 5. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
 6. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 7. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 8. an abbreviation for Google Mail.
 9. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 10. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen.
 11. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.
 12. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 13. the hardware component that stores all of your digital content.
 14. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton

27 Clues: an abbreviation for Google Mail.is a combination of "Web" and "video camera."acronym that stands for random-access memory.the main printed circuit board (PCB) in a computer.a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.the hardware component that stores all of your digital content....

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 2. an abbreviation for Google Mail.
 3. manages all of the other application programs in a computer.
 4. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound.
 5. the main printed circuit board (PCB) in a computer.
 6. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 7. the hardware component that stores all of your digital content.
 8. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 9. a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper.
 10. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 11. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 12. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 13. acronym that stands for random-access memory.
 14. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
 15. is a combination of "Web" and "video camera."
 16. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
Down
 1. an output device that displays information being processed in a computer.
 2. convert the audio sound waves into electrical signals.
 3. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
 4. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 5. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 6. stands for "modulator-demodulator,".
 7. is a device that provides Wi-Fi and is typically connected to a modem.
 8. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 9. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 10. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.
 11. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys.
 12. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 13. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 14. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen.
 15. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.

31 Clues: an abbreviation for Google Mail.stands for "modulator-demodulator,".acronym that stands for random-access memory.is a combination of "Web" and "video camera."the main printed circuit board (PCB) in a computer.convert the audio sound waves into electrical signals.manages all of the other application programs in a computer....

Computer 2023-11-15

Computer crossword puzzle
Across
 1. developed by Piriform Software, is a utility used to clean potentially unwanted files and invalid Windows Registry entries from a computer.
 2. acronym that stands for random-access memory.
 3. a storage device containing nonvolatile flash memory, used in place of a hard disk because of its much greater speed.
 4. is a specific class of computer software that provides the low-level control for a device's specific hardware.
 5. is a computer application for computation, organization, analysis and storage of data in tabular form.
 6. is a powerful and free office suite, a successor to OpenOffice(.org), used by millions of people around the world.
 7. is a web browser developed by Apple Inc. and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003.
 8. a type of proprietary software that is released without charge to the public.
 9. the primary component of a computer that acts as its “control center.”
 10. an anti-virus or anti-malware software product founded by Peter Norton
 11. s a device that provides Wi-Fi and is typically connected to a modem.
 12. a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
 13. an abbreviation for Google Mail.
 14. is a combination of "Web" and "video camera."
Down
 1. a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper.
 2. a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text.
 3. a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH.
 4. the main printed circuit board (PCB) in a computer.
 5. a piece of output gear that connects to a computer to produce sound.
 6. a piece of equipment worn on the head that allows someone to hear sound when using a phone, music, or computer system.
 7. an input device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons, or keys.
 8. a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering.
 9. manages all of the other application programs in a computer.
 10. an output device that displays information being processed in a computer.
 11. the hardware component that stores all of your digital content.
 12. convert the audio sound waves into electrical signals.
 13. a software product used to archive, compress and encrypt files in a variety of archive formats for more efficient storage and distribution.
 14. It projects images from a Blu-ray player or computer and presents ideas on the projection screen.
 15. Malwarebytes Anti-Malware, abbreviated as MBAM) is an anti-malware software for Microsoft Windows, macOS, ChromeOS, Android, and iOS that finds and removes malware.
 16. commonly used for storage, data backup, and transferring files between devices.

30 Clues: an abbreviation for Google Mail.acronym that stands for random-access memory.is a combination of "Web" and "video camera."the main printed circuit board (PCB) in a computer.convert the audio sound waves into electrical signals.manages all of the other application programs in a computer.a text editor, i.e., an app specialized in editing plain text....

computer 2024-01-25

computer crossword puzzle
Across
 1. Sistema operativo gratuito.
 2. E' in comune tra RAM e ROM.
 3. Memoria di massa che può essere interna o esterna.
 4. Lo sono i sistemi che permettono di eseguire più programmi contemporaneamente.
 5. Movimento/filosofia che prevede la condivisione dei codici sorgenti: ... source.
 6. Biene dopo il MB.
 7. Memoria di massa che è l'evoluzione degli hard disk.
 8. Sistema che permette di scrivere e leggere dati sulla memoria di massa.
 9. Il codice di un programma prima di essere compilato o interpretato.
 10. Unità di misura per indicare la velocità del processore.
 11. Il sistema operativo più utilizzato a scuola.
Down
 1. Due alla dieci.
 2. Circuito che tiene il ritmo nel computer.
 3. Sistema operativo di Bill.
 4. Dispositivo di output composto da pixel.
 5. Sistema di base per il controllo dell'input deputato inoltre al caricamento del sistema operativo nella memoria principale.
 6. Acronimo utilizzato per indicare le porte Universal Serial Bus.
 7. Sistema grafico che permette all'utente di interagire con un programma o un sistema operativo.
 8. 255 in base 16.
 9. Chi crea un'opera intellettuale.
 10. Periferica di input che serveper acquisire documenti cartacei.
 11. Definisce ciò che l'utente finale può e non può fare con il software.

22 Clues: Due alla dieci.255 in base 16.Biene dopo il MB.Sistema operativo di Bill.Sistema operativo gratuito.E' in comune tra RAM e ROM.Chi crea un'opera intellettuale.Dispositivo di output composto da pixel.Circuito che tiene il ritmo nel computer.Il sistema operativo più utilizzato a scuola.Memoria di massa che può essere interna o esterna....

Computer 2022-05-24

Computer crossword puzzle
Across
 1. When someone has a red card balance and needs to pay it off
 2. What a customer has to sign when reactivating their account
 3. Where you can find 1/2 off upgrades
 4. To change a customers information
 5. This tab shows you store summary and projections/rankings
 6. Where you go to freeze, cancel or upg/dng a membership
 7. Shows you a customers tan time if they’re too early
 8. Where you find the daily reports to print out everyday
 9. When someone has to wait on a bed we put them in what
 10. Where we can find the courtesy tan button
Down
 1. The button we use for spray tans
 2. Till counts are done on here
 3. When someone comes in from another state
 4. What do we have to send every night at close
 5. Where you can find what we’ve done all day in sales,efts,etc
 6. Where you can find employee commissions
 7. Where you can find all the discounts/coupons for lotions
 8. Who we call in the morning
 9. Who calls us in the morning

19 Clues: Who we call in the morningWho calls us in the morningTill counts are done on hereThe button we use for spray tansTo change a customers informationWhere you can find 1/2 off upgradesWhere you can find employee commissionsWhen someone comes in from another stateWhere we can find the courtesy tan buttonWhat do we have to send every night at close...

computer 2019-10-03

computer crossword puzzle
Across
 1. double square
 2. created microsoft
 3. image that represents an action
 4. largest software company
 5. uses touch screen
 6. 2 or more computers sharing resources
 7. 1st version to go public by being pushed into ads
 8. changes image after time
 9. work area
 10. 1st to use start button
 11. brain
Down
 1. user interface
 2. created microsoft
 3. minus sign
 4. covering the desktop
 5. microsoft 1st hardware
 6. input unit used to sing
 7. shows shortcuts and open windows
 8. output unit can see
 9. 1 dot on a computer screen

20 Clues: brainwork areaminus signdouble squareuser interfacecreated microsoftcreated microsoftuses touch screenoutput unit can seecovering the desktopmicrosoft 1st hardwareinput unit used to sing1st to use start buttonlargest software companychanges image after time1 dot on a computer screenimage that represents an actionshows shortcuts and open windows...

Computer 2023-02-10

Computer crossword puzzle
Across
 1. , random access memory
 2. something used to run a computer .
 3. a company the creates company
 4. an output device
 5. manufacturers
 6. , secondary storage
 7. a typer of output device
 8. a search engine
 9. read only memory
 10. something used to cool down the cpu
 11. a company that helps fix problems
Down
 1. An input devices
 2. a type of output device
 3. a piece of hardware
 4. an output device
 5. universal. serial. bus
 6. a input device
 7. , a type of input device
 8. a part of the computer
 9. engine an engine used to fined information

20 Clues: manufacturersa input devicea search engineAn input devicesan output devicean output deviceread only memorya piece of hardware, secondary storagea part of the computera type of output deviceuniversal. serial. bus, a type of input devicea typer of output device, random access memorya company the creates companya company that helps fix problems...

Computer 2023-06-24

Computer crossword puzzle
Across
 1. Playing interactive games on the computer for fun and entertainment.
 2. Programs or applications that allow the computer to perform specific tasks or functions.
 3. A camera used to capture video and images, often used for video chatting or conferencing.
 4. Drive A small storage device used to store and transfer data between computers.
 5. A device with buttons or keys used to input letters, numbers, and commands into the computer.
 6. A screen that displays the information and images produced by the computer.
 7. An online storage system where data can be stored and accessed from anywhere via the internet.
 8. Drive The primary storage device of a computer, used to store and retrieve data and programs.
 9. Electronic mail, a way of sending messages and files electronically over the internet.
 10. A wireless network that allows devices to connect to the internet without using cables.
 11. A flat, touch-sensitive device that allows users to perform various tasks and access information.
 12. A global network of computers that allows people to access information, communicate, and share resources.
Down
 1. A small device used to move the cursor on the computer screen and make selections.
 2. A portable computer that can be easily carried and used anywhere.
 3. A security system that protects a computer network from unauthorized access or threats.
 4. A wireless technology that allows devices to connect and exchange data over short distances.
 5. The process of writing instructions (code) that tell the computer what to do.
 6. A software application used to access and navigate websites on the internet.
 7. A device that transfers text or images from the computer onto paper.

19 Clues: A portable computer that can be easily carried and used anywhere.Playing interactive games on the computer for fun and entertainment.A device that transfers text or images from the computer onto paper.A screen that displays the information and images produced by the computer....

Computer 2023-09-06

Computer crossword puzzle
Across
 1. A showing of information for the viewing of others
 2. under the shift key
 3. An electronic document in which data is arranged in the rows and columns of a grid and can be manipulated and used in calculations.
 4. a resource for recording data on a computer storage device
 5. to turn on an application
 6. A visible and moving pointer
 7. A window with multiple options and controls
 8. You do this by taping your mouse
 9. An image on a screen that is linked to a website or app
Down
 1. A movable viewing area on a computer screen
 2. Allows quick access to current or favorite applications
 3. The display area of the computer (it is not the screen)
 4. .com, .org, .doc, .png
 5. You do this by taping your mouse twice
 6. Another term for it is cutting corners or cutting through the Allie
 7. It makes organizing your files easier
 8. you do this by clicking on an object and moving your mouse
 9. Recording information for later use
 10. A piece digital of information

19 Clues: under the shift key.com, .org, .doc, .pngto turn on an applicationA visible and moving pointerA piece digital of informationYou do this by taping your mouseRecording information for later useIt makes organizing your files easierYou do this by taping your mouse twiceA movable viewing area on a computer screen...